Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Forum Republiki Suderlandu
Projekt nowelizacji ustawy o policji - Wersja do druku

+- Forum Republiki Suderlandu (http://suderland.y0.pl)
+-- Dział: Władza (http://suderland.y0.pl/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Dział: Parlament Republiki Suderlandu (http://suderland.y0.pl/forumdisplay.php?fid=37)
+---- Dział: Gabinet Marszałka Senatu (http://suderland.y0.pl/forumdisplay.php?fid=41)
+----- Dział: Archiwum Marszałka Senatu (http://suderland.y0.pl/forumdisplay.php?fid=225)
+----- Wątek: Projekt nowelizacji ustawy o policji (/showthread.php?tid=2534)Projekt nowelizacji ustawy o policji - Karl von Schwarzengrau - 10.01.2019

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1 Ustawa określa
1) cele i zasady działania policji
2) służba funkcjonariuszy, jej przebieg
3) kompetencje władz Policji i podległych służb


Rozdział 2
Cele i zasady działania policji

Art. 2. Zadaniem policji jest pilnowanie porządku na terenie Republiki Suderlandu oraz ochrona jej obywateli.

Art. 3. Centralnym organem administracji resortu, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy Kierownikowi Resortu Spraw Wewnętrznych.

Art. 4. Komendant Główny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji

Art. 5. W razie zwolnienia ze stanowiska Komendanta Głównego Policji, do czasu powołania nowego Komendanta, jego obowiązki spełnia jeden z jego zastępców.

Art. 6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, powierza pełnienie jego obowiązków przez zastępcę.

Rozdział 3
Służba funkcjonariuszy, jej przebieg

Art. 7. Funkcjonariuszem Policji jako formacji uzbrojonych podległych Resortowi Spraw Wewnętrznych może być obywatel suderlandzki o nieskazitelnej postawie etyczno-moralnej, którego cechuje obywatelska i patriotyczna świadomość, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność psychiczną do służby i dający rękojmię należytego wykonywania obowiązków ochrony państwa, praw obywateli i porządku publicznego oraz przestrzegania praworządności.

Art. 8. Funkcjonariusz przed podjęciem służby składa ślubowanie według następującej roty: "Ja, obywatel Republiki Suderlandu, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę w Resorcie Spraw Wewnętrznych ślubuję: wiernie służyć Ojczyźnie i Narodowi, chronić bezpieczeństwa obywateli i kraju, nawet z narażeniem życia i zdrowia. Ślubuję ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania, ściśle przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych, przestrzegać zasad tajemnicy państwowej i służbowej, strzec dobrego imienia służby, honoru i godności oraz przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza. (Tak mi dopomóż Bóg).

Art. 9. Początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza.

Art. 10. Po przyjęciu do służby policyjnej, funkcjonariusz zostaje zaznajomiony z szczegółowymi zasadami pracy w Policji, otrzymuje legitymację.

Art. 11. Do mianowania funkcjonariuszy na stanowiska służbowe, ich zwalnianie i degradację właściwi są przełożeni.

Art. 12. Funkcjonariusz jest obowiązany do stałego podnoszenia poziomu swojego wykształcenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

Art. 13. Szkoły policyjne tworzy i likwiduje Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, określa on też program nauczania i organizację szkolenia.

Art. 14. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko lub zwolnić w przypadku:
a) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej opinią służbową
b) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na danym stanowisku
c) likwidacji zajmowanego stanowiska
d) na jego prośbę

Art. 15. Funkcjonariusza można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciw niemu postępowania karnego. O trybie zawieszania decyduje Resort Spraw Wewnętrznych.

Art. 16. Funkcjonariuszowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie mogą być udzielone wyróżnienia:
a) pochwała w specjalnym rozkazie
b) nagroda pieniężna
c) urlop
d) przedstawienie do odznaczenia państwowego
e) mianowanie na wyższe stanowisko

Art. 17. Stopnie Policji nadaje się w drodze mianowania.

Art. 18. Stopnie policyjne przedstawia Komendant Policji w odpowiednim dziale lub KRSW jeśli nie zrobi tego Komendant w przeciągu tygodnia od wejścia w życie nowelizacji.

Art. 19. Stopnie nadawane są za staż policyjny oraz zasługi.

Rozdział 4
Kompetencje władz Policji i podległych jej służb

Art. 20. Na czele Policji stoi Komendant Główny Policji, który podległy jest Resortowi Spraw Wewnętrznych.

Art. 21. Komendant Główny Policji w porozumieniu z Resortem Spraw Wewnętrznych decyduje o awansach, degradacjach.

Art. 22. Wydział Śledczy zajmuje się prowadzeniem spraw kryminalnych:
a) na jego czele stoi policjant w randze inspektora powołany przez Komendanta Głównego Policji
b) w przypadku spraw trudnych, Wydział Śledczy może zwrócić się o pomoc do innych służb policyjnych, m. in. Departamentu Bezpieczeństwa

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem jej przez Prezydenta.