Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Ustawa o ustroju sądów
#1
Cytat:USTAWA
z dnia
o ustroju sądów


Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:
1) Działanie sądów niższej instancji;
2) Zakres działania Sądu Najwyższego.

Rozdział 2
Działanie sądów niższej instancji

Art. 2. Sędziowie rozpatrują wnioski zgodnie z Konstytucją, ustawami oraz odpowiednimi kodeksami karnymi.

Art. 3. Kandydat na sędziego musi:
1) Posiadać obywatelstwo Republiki Suderlandu;
2) Skończyć studia wyższe;
3) Mieć ukończone 20 lat;
4) Nie być karany.

Art. 4. Po spełnieniu wszystkich warunków z Art. 3. kandydat na sędziego składa wniosek do Sądu Najwyższego o przeprowadzenie egzaminu na sędziego.

Art. 5.Wniosek o egzamin jest wysyłany drogą prywatną.

Art. 6. 1. Egzamin na aplikacje sędziowską jest niejawny
2. Wyniki egzaminu jak i sama praca jest przekazywana dla opinii publicznej

Art. 7. 1. Jeżeli zdający zda egzamin, składa on ślubowanie dla Prezydenta Republiki Suderlandu.
2. Tekst ślubowania jest taki sam jak dla sędziów Sądu Najwyższego

Art. 8. Jeżeli zdający nie zda, może ponownie zdać egzamin po trzymiesięcznej przerwie.

Art. 9. Sąd rozpoznaje sprawy zgodnie z kolejność wpływu.

Art. 10. 1 Skład orzekający ustala Prezes danego sądu;
2. Skład może liczyć od 1 do 3 sędziów.

Art. 11. 1 Postępowanie sądowe może trwać maksymalnie 2 lata;
2. Jeżeli sprawa będzie się nadal toczyła, winne za nią ponosi sąd.

Art. 12. Sąd Pierwszej instancji znajdują się w miastach hrabstw;
2. Jeden sąd powinien przypadać na 25 tysięcy mieszkańców.

Art. 13. Po zapadnięciu wyroku, każda ze stron zgodnie z terminem podanym przez skład orzekający może się odwołać do Sądu Najwyższego.

Art. 14. 1 Sąd niższej instancji zajmuje się wszystkimi przewinieniami zapisanymi w kodeksie karnym
2. Sąd niższej instancji nie może zajmować się:
1) badanie zgodności aktów prawnych z Konstytucją;
2) rozwiązywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami państwowymi;
3) kasacja w drugiej instancji wyroków, przy których doszło do uchybień prawnych lub sąd źle ustosunkował się do przedstawionych dowodów;
4) badanie prawidłowego przebiegu wyborów i referendów;
5) rozpatrywanie skarg na organy państwowe i odpowiednie ich pouczanie;
6) przeprowadzanie wyborów, kiedy Prezydent nie jest wstanie tego zrobić w należytym terminie.

Art. 15. 1. Każdy Sąd posiada izbę dyscyplinarną
2. Sędzią dyscyplinarnym jest sędzią z najdłuższym stażem
3. Izba dyscyplinarna może ukarać sędziego:
1) Upomnieniem;
2) Naganną;
3) Pozbawieniem uposażenia;
4) Zawieszenie w prawach sędziowskich na okres 2 lat.

Rozdział 3
Zakres działania Sądu Najwyższego

Art. 16. Poniższe artykuły regulują kwestie związane z Rozdziałem VI Konstytucji Republiki Suderlandu z 22 października 2016 roku.

Art. 17. 1. Kadencja sędziego trwa 6 miesiące i jest nieskracalna;
2. Kiedy sędzia zrzeknie się urzędu lub umrze, następny wybrany sędzia kończy jego kadencji;
3. Kadencja trwa od złożenia ślubowanie przed Prezydentem Republiki Suderlandu.

Art. 18. 1. Sąd Najwyższe decyduje czy rozprawa jest jawna czy tajna;
2. Jeżeli jawna, to musi zostać zamieszczona odpowiednia informacja, gdzie mogą zgłaszać się strony postępowania i świadkowie.

Art. 19. 1. Skład orzekający ustala Prezes Sądu Najwyższego;
2. Jeżeli sam sędzia składu orzekającego lub strony postępowania twierdzą, że nie może on brać udziału w rozprawie to może:
1) Wykluczyć się z udziału w rozprawie;
2) Zostać wykluczony przez Prezesa Sądu Najwyższego.

Art. 20. Skład orzekający decyduje czy dać możliwość odwołania się od wyroku dla stron postępowania.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

Art. 21. Ustawa wchodzi dzień po podpisaniu ją przez Prezydenta.
Fryderyk Marks 

..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''#2
Na podstawie Art. 14 Pkt. 1 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22.10.2016 r. jako osoba, która piastuje urząd Prezydenta Republiki Sunderlandu podpisuje ustawę o ustroju sądów.

Hubert Michalczak

#3
USTAWA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA

USTAWA o ustroju sądów z dnia 16.01.18

Topic Options
Wątek zamknięty