Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Ustawa o Wojskowych Służbach Informacyjnych
#1
Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1. Tworzy się Wojskowe Służby Informacyjne jako wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbę wchodzącą w skład Sił Zbrojnych.
Art. 2. Wojskowe Służby Informacyjne są służbą specjalną wywiadowczą oraz kontrwywiadowczą i służbą ochrony państwa właściwą w sprawach obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych.
Art. 3. Nazwa Wojskowe Służby Informacyjne oraz jej skrót WSI przysługują wyłącznie Wojskowym Służbom Informacyjnym. 

Rozdział II

Zakres Działania i Organizacja

Art. 4. Do zadań WSI należą:
4.1. Rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń godzących w niepodległość państwa i niepodzielność jego terytorium, bezpieczeństwo i nienaruszalność jego granic oraz w obronność państwa i bezpieczeństwo Sił Zbrojnych
4.2. Nadzorowanie technologii wojskowych oraz przedsiębiorstw i organów działających na potrzeby Sił Zbrojnych podlegających Kierownikowi Resortu Obrony Narodowej
4.3. Przeciwdziałanie nielegalnemu wytwarzaniu, posiadaniu i obrotowi bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, jak również środkami masowej zagłady.
4.4. Uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla obronności państwa oraz zdolności bojowej i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych.
4.5. Ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych, a także żołnierzy wykonujących zadania służbowe oraz pełniących służbę poza granicami państwa
4.6. Prowadzenie wywiadu i kontrwywiadu
4.7. Werbowanie, umieszczanie i współpracowanie z rezydentami
Art. 5. Kierownik Resortu Obrony Narodowej określa kierunki działania WSI.
Art. 6. Szef WSI:
6.1. Nominowany jest przez Kierownika Resortu Obrony Narodowej
6.2. Wykonuje rozkazy i zalecenia KRON
6.3. Przedstawia raport z każdej operacji przeprowadzonej przez WSI
6.4. 6.4. W celu realizacji zadań może zawierać tymczasowe porozumienia i podejmować współdziałanie z zagranicznymi służbami, za zgodą KRSZ.
Art. 7. WSI współdziała z:
7.1. Sztabem Generalnym
7.2. Policją
Art.8. WSI podlega bezpośrednio KRON
Art. 9. Strukturę WSI tworzą następujące piony funkcjonalne: 
9.1. Analityczno-informacyjny
9.2. Wywiadu wojskowego 
9.3. Kontrwywiadu wojskowego
9.4. Ochrony informacji niejawnych
Art. 10. WSI jest finansowane tylko ze środków finansowych Resortu Obrony Narodowej
Art. 11. WSI
11.1. Posiada swój znak
11.2. Znak tworzy KRON na mocy rozporządzenia

Rozdział III

Uprawnienia i obowiązki żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych

Art. 12. Żołnierze WSI wykonując czynności wymienione w Art.4. ustawy mają prawo do: 
12.1. Wydawania poleceń określonego zachowania się, w granicach niezbędnych do wykonania czynności, o których mowa w pkt 2-6; 12.2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
12.3. Dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu osobistego, a także sprawdzania ładunku w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, z wyjątkiem środków transportu przewożących znaki pieniężne, w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia co do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary 
12.4. Monitorowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych: 
12.4.1. Obrazu zdarzeń związanych z zakresem działania WSI w miejscach publicznych, 
12.4.2. Dźwięku towarzyszącego zdarzeniom powiązanym z 12.4.1.
Art. 13. Żołnierze WSI mają prawo do wykorzystywania uzbrojenia piechoty należącego do Sił Zbrojnych
Art. 14. Żołnierze WSI mogą uzyskiwać informacje, w tym także niejawnie, gromadzić je, przechowywać, sprawdzać, analizować, przetwarzać i przekazywać. 
14.1. Informacje zdobyte poświadczające o popełnieniu przestępstwa przez daną osobę nie muszą być od razu ujawnione, jeśli istnieje szansa na zdobycie kolejnych informacji poświadczających o tym czynie.

Rozdział 4

Przepisy szczególne dotyczące Wojskowych Służb Informacyjnych 

Art. 15. Do WSI, w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy dotyczące jednostek wojskowych Sił Zbrojnych. 
Art. 16. Przyjęcie na stanowisko Szefa WSI wiąże się z:
16.1. Złożeniem odpowiedniego wniosku w biurze KRON
16.2. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
Art. 17. Odwołanie szefa WSI:
17.1. Czas trwania kadencji jest nieograniczony
17.2. Szef WSI może zostać odwołany przez KRON w każdej chwili.
17.3. Na podstawie prawomocnego wyroku może zostać odwołany przez Sąd Najwyższy jeśli zostanie mu udowodniona zdrada stanu lub działalność na szkodę służb i państwa.

Rozdział V

Przepisy końcowe

Art. 18. Formuje się Wojskowe Służby Informacyjne
Art. 19. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta
Filip Lotnik - Doktor Hab. Historii

Senator XIII Kadencji
Podporucznik Suderlandzkich Sił Zbrojnych 
Dowódca Drugiego Pułku Saperów Pierwszej Niezależnej Brygady Saperów i Inżynierów

Nie chodzi o wygraną, tylko o przegraną przeciwnika.


[img=0x0]https://i.imgur.com/R827141.png[/img][img=0x0]https://i.imgur.com/mPBTPW2.png[/img]

Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”Order Ojczyzny
#2
Na podstawie Art. 14. Pkt. 2 Konstytucji Republiki Suderland z 22 października 2016 roku, jako osoba pełniąca obowiązki Prezydenta Republiki Suderlandu, odsyłam tą ustawę do Sądu Najwyższego w celu kontroli prewencyjnej.

Uzasadnienie - Jako, że jestem Marszałkiem Senatu oraz senatorem i brałem udział w głosowaniach nad tą ustawą, nie etyczne według mnie było by podpisanie tej ustawy. Nie wnoszę również o referendum nad tym, ponieważ ta ustawa nie jest aż tak ważna, a odsyłanie do senatu jest bezsensowne, gdyż nie widzę sensu zmieniania jej treści. Wobec tego, że Prezydent wraca z urlopu 5 lutego, a termin do którego mam podjąć decyzje co dalej zrobić z ustawą mija 3 lutego, to postanowiłem już dzisiaj odesłać ją do Sądu Najwyższego w formie kontroli prewencyjnej. Jako były sędzią nie widzę w ustawie niczego co by było niezgodne z Konstytucją, jednakże to już jest kwestia Sądu. Jak Sąd stwierdzi, że jest zgodna z Konstytucją to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustawa weszła w życie.
Fryderyk Marks 

..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''#3
USTAWA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA

Ustawa o wojskowych służbach informacyjnych

Topic Options
Wątek zamknięty