Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Nowelizacja ustawy o policji
#1
Cytat:NOWELIZACJA USTAWY 
O POLICJI
z dnia....

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1 Ustawa określa
1) cele i zasady działania policji
2) służba funkcjonariuszy, jej przebieg
3) kompetencje władz Policji i podległych służb


Rozdział 2
Cele i zasady działania policji

Art. 2. Zadaniem policji jest pilnowanie porządku na terenie Republiki Suderlandu oraz ochrona jej obywateli.

Art. 3. Centralnym organem administracji resortu, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy Kierownikowi Resortu Spraw Wewnętrznych.

Art. 4. Komendant Główny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji

Art. 5. W razie zwolnienia ze stanowiska Komendanta Głównego Policji, do czasu powołania nowego Komendanta, jego obowiązki spełnia jeden z jego zastępców.

Art. 6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, powierza pełnienie jego obowiązków przez zastępcę.

Rozdział 3
Służba funkcjonariuszy, jej przebieg

Art. 7. Funkcjonariuszem Policji oraz Departamentu Bezpieczeństwa jako formacji uzbrojonych podległych Resortowi Spraw Wewnętrznych może być obywatel suderlandzki o nieskazitelnej postawie etyczno-moralnej, którego cechuje obywatelska i patriotyczna świadomość, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność psychiczną do służby i dający rękojmię należytego wykonywania obowiązków ochrony państwa, praw obywateli i porządku publicznego oraz przestrzegania praworządności.

Art. 8. Funkcjonariusz przed podjęciem służby składa ślubowanie według następującej roty: "Ja, obywatel Republiki Suderlandu, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę w Resorcie Spraw Wewnętrznych ślubuję: wiernie służyć Ojczyźnie i Narodowi, chronić bezpieczeństwa obywateli i kraju, nawet z narażeniem życia i zdrowia. Ślubuję ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania, ściśle przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych, przestrzegać zasad tajemnicy państwowej i służbowej, strzec dobrego imienia służby, honoru i godności oraz przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza. (Tak mi dopomóż Bóg).

Art. 9. Początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza.

Art. 10. Po przyjęciu do służby policyjnej, funkcjonariusz zostaje zaznajomiony z szczegółowymi zasadami pracy w Policji, otrzymuje legitymację.

Art. 11. Do mianowania funkcjonariuszy na stanowiska służbowe, ich zwalnianie i degradację właściwi są przełożeni.

Art. 12. Funkcjonariusz jest obowiązany do stałego podnoszenia poziomu swojego wykształcenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

Art. 13. Szkoły policyjne tworzy i likwiduje Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, określa on też program nauczania i organizację szkolenia.

Art. 14. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko lub zwolnić w przypadku:
a) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej opinią służbową
b) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na danym stanowisku
c) likwidacji zajmowanego stanowiska
d) na jego prośbę

Art. 15. Funkcjonariusza można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciw niemu postępowania karnego. O trybie zawieszania decyduje Resort Spraw Wewnętrznych.

Art. 16. Funkcjonariuszowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie mogą być udzielone wyróżnienia:
a) pochwała w specjalnym rozkazie
b) nagroda pieniężna
c) urlop
d) przedstawienie do odznaczenia państwowego
e) mianowanie na wyższe stanowisko

Art. 17. Stopnie Policji i Departamentu nadaje się w drodze mianowania.

Art. 18. Ustanawia się następujące stopnie:

1. Szeregowi Policji:
a) posterunkowy
b) starszy posterunkowy

2. Podoficerowie Policji:
a) sierżant 
b) starszy sierżant

3. Aspiranci Policji:
a) aspirant

4. Oficerowie Policji:
a) podkomisarz
b) komisarz
c) nadkomisarz
d) podinspektor
e) inspektor
f) nadinspektor
g) generalny inspektor

Art. 19. Ustanawia się stopnie w Departamencie Bezpieczeństwa na wzór wojskowy:
1. Szeregowi DB:
a)szeregowy 
b) starszy szeregowy

2. Podoficerowie DB:
a) kapral
b) plutonowy
c) sierżant
d) starszy sierżant

3. Oficerowie DB
a) chorąży
b) podporucznik
c) porucznik
d) kapitan
e) major
f) podpułkownik
g) pułkownik

4. Generałowie DB
a) generał

           
Art. 20. Warunkiem mianowania na stopień oficerski jest pozytywna opinia służbowa i ukończenie szkoły wyższej.

Rozdział 4
Kompetencje władz Policji i podległych jej służb

Art. 21. Na czele Policji stoi Komendant Główny Policji, który podległy jest Resortowi Spraw Wewnętrznych.

Art. 22. Komendant Główny Policji w porozumieniu z Resortem Spraw Wewnętrznych decyduje o awansach, degradacjach.

Art. 23. Wydział Śledczy zajmuje się prowadzeniem spraw kryminalnych:
a) na jego czele stoi policjant w randze inspektora powołany przez Komendanta Głównego Policji
b) w przypadku spraw trudnych, Wydział Śledczy może zwrócić się o pomoc do innych służb policyjnych, m. in. Departamentu Bezpieczeństwa

Art. 24. Departament Bezpieczeństwa odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa obywateli.
a) bezpośrednią kontrolę nad działalnością Departamentu sprawuje Komendant Główny Policji
b) w ramach rozdziału obowiązków Departament podzielony jest na piony zadaniowe:   
 - Pion A (wywiad)
 - Pion B (łączność)
 - Pion Z (tłumienie rozruchów ulicznych) 
 - Pion X (ewidencja)
c) Departament Bezpieczeństwa ma prawo do werbunku osobowych żródeł informacji informacji i rezydentów w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem jej przez Prezydenta.
Filip Lotnik - Doktor Hab. Historii

Senator XIII Kadencji
Podporucznik Suderlandzkich Sił Zbrojnych 
Dowódca Drugiego Pułku Saperów Pierwszej Niezależnej Brygady Saperów i Inżynierów

Nie chodzi o wygraną, tylko o przegraną przeciwnika.


[img=0x0]https://i.imgur.com/R827141.png[/img][img=0x0]https://i.imgur.com/mPBTPW2.png[/img]

Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”Order Ojczyzny
Odpowiedz
#2
Na podstawie art. 14 ust. 1 Konstytucji Republiki Suderlandu z dnia 22 października 2016 r. podpisuję ten projekt.

- Ryszard Maj
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa


Order KonstytucjiKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Krzyż CzynuZłota Odznaka „W Służbie Oświaty”Order Ojczyzny
Odpowiedz
#3
Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Senator XIII Kadencji, Prezydent Miasta Deliland, Gubernator Nordaty Suderlandzkiej,

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
Topic Options