Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

UCHWAŁA o Regulaminie Senatu z dnia 1.10.2018
#1
Cytat:Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Pierwsze posiedzenie Senatu:

1) Pierwszą sesję zwołuje Prezydent nie później niż 7 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów;
2) Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu senatorowie składają przed Prezydentem następujące ślubowanie:
"Ja, wybrany z woli Ludu na senatora uroczyście przyrzekam przestrzegać Prawa Republiki Suderlandu, nie działać na szkodę Ojczyzny, ani Narodu, wszystkie swe siły wykorzystać do odbudowy dawnej świetlności Republiki.”;
3) Na pierwszym posiedzeniu senatorowie wybierają ze swojego grona Marszałka Senatu i Wicemarszałka Senatu bezwzględną większością;
4) Jeżeli nowo wybrany senator nie złoży ślubowania lub nie odda głosu na pierwszej Sesji, na której powinien być, traci mandat.

     Art. 2. Senatora obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Senatu. Na posiedzeniach Senatu, senatorowie zajmują stałe, wyznaczone miejsca na sali posiedzeń.

     Art. 3. Do podstawowych obowiązków senatora należy w szczególności:

1) udział w głosowaniach podczas posiedzeń Senatu;
2) stosowanie się do wynikających z Regulaminu Senatu poleceń Marszałka Senatu.

     Art. 4. Obecność senatora na posiedzeniu Senatu jest potwierdzana poprzez uniknięcie udziału w głosowaniach.

     Art. 5. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Senatu, senator w miarę możliwości zawiadamia przed terminem posiedzenia odpowiednio do Marszałka Senatu a następnie jest obowiązany w ciągu 3 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność odpowiednio przed Marszałkiem Senatu. 

     Art. 6. Informacje o nieusprawiedliwionych nieobecnościach senatorów na posiedzeniu Senatu są jawne.

     Art. 7. Marszałek Senatu:

1) stoi na straży praw i godności Senatu;
2) reprezentuje Senat;
3) zwołuje posiedzenia Senatu;
4) przewodniczy obradom Senatu;
5) czuwa nad tokiem i terminowością prac Senatu i jego organów;
6) nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Senatu;
7) nadaje bieg petycjom złożonym do Senatu;
8) prowadzi sprawy z zakresu stosunków Senatu z parlamentami innych krajów;
9) udziela senatorom niezbędnej pomocy w ich pracy, w tym czuwa nad wykonaniem wobec posłów przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne obowiązków określonych w prawie o wykonywaniu mandatu senatorskiego;
10) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe;
11) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu;
12) Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i w ustawach;
13) Marszałka Senatu w zakresie przez niego określonym zastępują wicemarszałek Senatu.

     Art. 8. Senat odwołuje Marszałka Senatu na wniosek złożony przez co najmniej 2 senatorów i imiennie wskazujący kandydata na Marszałka Senatu.

     Art. 9. W przypadku rezygnacji Marszałka Senatu, jego obowiązki przejmuje Wicemarszałek. 

     Art. 10. Senat może powołać komisje śledcze jak i nadzwyczajne

Rozdział 2
Zasady odpowiedzialności regulaminowej senatorów.

     Art. 11. Marszałek Senatu za naruszanie lub niedopełnienie obowiązków senatora może:
1) udzielić senatorowi nagany;
2) dać mu karę grzywny;
3) dać wniosek o pozbawienie go mandatu senatorskiego

Rozdział 3
Wybór oraz powoływanie i odwoływanie organów państwowych

     Art. 12. Senat wybiera: Kierownik Resortów, Sędziów Sądu Najwyższego, Burmistrzów, Ambasadorów, Obserwatora Senatu, Komendanta Policji oraz inne osoby, który zostały w innych ustawach. 

     Art. 13. Senat może odwołać: Kierowników Resortów i Obserwatora Senatu

     Art. 14. Żeby wybór był ważny kandydat musi otrzymać większość bezwzględną  obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Rozdział 4
Proces legislacyjny 

     Art. 15. Ustawy i nowelizacje mają poniższy proces legislacyjny:

1) Projekty ustaw rozpatruje Senat w III czytaniach.
2) Prawo do wnoszenia poprawek w czasie rozpatrywania projektu przysługuje wnioskodawcy i senatorom.
3) Poprawki można składać między I a II czytaniem.
4) Jeżeli nie ma żadnych poprawek nie ma III czytania.
5) Senat uchwala projekty zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby.
6) Po odesłaniu przez Prezydenta ustawy, Senat może zdecydować, którą wersje ma przyjąć.
7) Senat może poprawić ustawę na podstawie wyroku Sądu Najwyższego

     Art. 16. Wszelkie wnioski są głosowane tylko na jednym głosowaniu

Rozdział 5
Posiedzenia Senatu

     Art. 17. Senat obraduje na posiedzeniach.

     Art. 18. Przedmiotem obrad na posiedzeniach Senatu są w szczególności:

1) wybór Marszałka, wicemarszałków i Kierowników Resortu;
2) wybór i odwołanie członków Kierownictw Resortów, Burmistrzów, Ambasadorów i Obserwatora Senatu;
3) orędzia Prezydenta;
4) projekty ustaw i uchwał Senatu;
5) wnioski Prezydenta w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwalonej ustawy;
6) projekty ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa, a także sprawozdania z ich wykonania wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium;
7) wnioski o dofinansowanie;
8) wybór Kierowników Resortu w wypadkach określonych w przepisach konstytucyjnych;
9) informacje Sądu Najwyższego o istotnych problemach wynikających z jego działalności i orzecznictwa;
10) sprawozdania Kierowników Resortów, Ambasadorów i Kancelarii Prezydenta
11) sprawy związane z wprowadzaniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał,
12) informacje bieżące i pytania w sprawach bieżących,
13) inne sprawy wniesione lub przekazane przez Prezydenta, Kierowników Resortu, Senatorów i obywateli

     Art. 19.Prawo do obserwowania sesji senatu ma każdy obywatel Republiki Suderlandu.

     Art. 20. Marszałek Sejmu najpóźniej na 2 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o dacie i porządku dziennym tego posiedzenia senatorów, Prezydenta, Sędziów, Kierowników Resortu i obywateli.

     Art. 21. Posiedzenia Senatu są jawne.

     Art. 22. Senat, na wniosek 4 senatorów, może uchwalić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro Państwa.

     Art. 23. Posiedzenia odbywają się na konferencji na skypie

     Art. 24. Senat, na wniosek 4 senatorów, może przenieś obrady na forum centralne, jeżeli wymaga tego dobro Państwa.

     Art. 25. Obrady rozpoczyna Marszałek mówiąc - ,,Otwieram ... Sesje Senatu ... Kadencji''

     Art. 26. Obrady zamyka Marszałek mówiąc - ,,Zamyka obrady ... Sesji Senatu ... Kadencji''

     Art. 27. Podczas obrad Senatu Marszałek udziela kolejno głosu osoby która chce się wypowiedzieć.

     Art. 28. Każda osoba ma nieograniczony czas wypowiedzi.

     Art. 29. Przed rozpoczęciem jak i w trakcie obrad każdy może wnieś wniosek formalny, do których zaliczają się:

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
2) uchwalenie tajności posiedzenia;
3) zamknięcie listy mówców;
4) zamknięcie dyskusji;
5) przejście do porządku dziennego;
6) głosowanie bez dyskusji;
7) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji;
8) stwierdzenie quorum;
9) przeliczenie głosów;
10) ogłoszenie, że się przybyło lub opuściło posiedzenie.

     Art. 30. O wniosku formalnym, o którym mowa w art. 19. pkt 1, 2, 6 i 9, Senat rozstrzyga większością głosów obecnych senatorów.

     Art. 31. Podczas debaty w czasie spraw bieżących Senatorowie mogą:

1) Wygłosić oświadczenia;
2) Zapytać Kierowników Resortów, Sędziów i innych organów państwowych;
3) Zdać relacje z wyjazdów;
4) Inne

Rozdział 6
Głosowania

     Art. 32. Po zakończeniu debaty Marszałek Senatu, tworzy odpowiedni temat, gdzie senatorowie mogą oddać głos.

     Art. 33. Oddanie głosu polega na zapisaniu swojego imienia i nazwiska i napisanie jaki się oddaje głos.

     Art. 34. Marszałek Senatu wyznacza czas na oddanie głosu.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

     Art. 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i samym Senacie

     Art. 36. Uchwała zastępuje dotychczasową Uchwałę o regulaminie Senatu

     Art. 37. Uchwała wchodzi w życie w dzień ogłoszenia 
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu, Senator XII Kadencji, Prezydent Miasta Deliland, Gubernator Nordaty Suderlandzkiej,

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Topic Options
Wątek zamknięty