Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Ustawa o Policji z dnia 12.01.2019
#1
Cytat:Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1 Ustawa określa
1) cele i zasady działania policji
2) służba funkcjonariuszy, jej przebieg
3) kompetencje władz Policji i podległych służb


Rozdział 2
Cele i zasady działania policji

Art. 2. Zadaniem policji jest pilnowanie porządku na terenie Republiki Suderlandu oraz ochrona jej obywateli.

Art. 3. Centralnym organem administracji resortu, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy Kierownikowi Resortu Spraw Wewnętrznych.

Art. 4. Komendant Główny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji

Art. 5. W razie zwolnienia ze stanowiska Komendanta Głównego Policji, do czasu powołania nowego Komendanta, jego obowiązki spełnia jeden z jego zastępców.

Art. 6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, powierza pełnienie jego obowiązków przez zastępcę.

Rozdział 3
Służba funkcjonariuszy, jej przebieg

Art. 7. Funkcjonariuszem Policji jako formacji uzbrojonych podległych Resortowi Spraw Wewnętrznych może być obywatel suderlandzki o nieskazitelnej postawie etyczno-moralnej, którego cechuje obywatelska i patriotyczna świadomość, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność psychiczną do służby i dający rękojmię należytego wykonywania obowiązków ochrony państwa, praw obywateli i porządku publicznego oraz przestrzegania praworządności.

Art. 8. Funkcjonariusz przed podjęciem służby składa ślubowanie według następującej roty: "Ja, obywatel Republiki Suderlandu, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę w Resorcie Spraw Wewnętrznych ślubuję: wiernie służyć Ojczyźnie i Narodowi, chronić bezpieczeństwa obywateli i kraju, nawet z narażeniem życia i zdrowia. Ślubuję ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania, ściśle przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych, przestrzegać zasad tajemnicy państwowej i służbowej, strzec dobrego imienia służby, honoru i godności oraz przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza. (Tak mi dopomóż Bóg).

Art. 9. Początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza.

Art. 10. Po przyjęciu do służby policyjnej, funkcjonariusz zostaje zaznajomiony z szczegółowymi zasadami pracy w Policji, otrzymuje legitymację.

Art. 11. Do mianowania funkcjonariuszy na stanowiska służbowe, ich zwalnianie i degradację właściwi są przełożeni.

Art. 12. Funkcjonariusz jest obowiązany do stałego podnoszenia poziomu swojego wykształcenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

Art. 13. Szkoły policyjne tworzy i likwiduje Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, określa on też program nauczania i organizację szkolenia.

Art. 14. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko lub zwolnić w przypadku:
a) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej opinią służbową
b) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na danym stanowisku
c) likwidacji zajmowanego stanowiska
d) na jego prośbę

Art. 15. Funkcjonariusza można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciw niemu postępowania karnego. O trybie zawieszania decyduje Resort Spraw Wewnętrznych.

Art. 16. Funkcjonariuszowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie mogą być udzielone wyróżnienia:
a) pochwała w specjalnym rozkazie
b) nagroda pieniężna
c) urlop
d) przedstawienie do odznaczenia państwowego
e) mianowanie na wyższe stanowisko

Art. 17. Stopnie Policji nadaje się w drodze mianowania.

Art. 18. Stopnie policyjne przedstawia Komendant Policji w odpowiednim dziale lub KRSW jeśli nie zrobi tego Komendant w przeciągu tygodnia od wejścia w życie nowelizacji.

Art. 19. Stopnie nadawane są za staż policyjny oraz zasługi.

Rozdział 4
Kompetencje władz Policji i podległych jej służb

Art. 20. Na czele Policji stoi Komendant Główny Policji, który podległy jest Resortowi Spraw Wewnętrznych.

Art. 21. Komendant Główny Policji w porozumieniu z Resortem Spraw Wewnętrznych decyduje o awansach, degradacjach.

Art. 22. Wydział Śledczy zajmuje się prowadzeniem spraw kryminalnych:
a) na jego czele stoi policjant w randze inspektora powołany przez Komendanta Głównego Policji
b) w przypadku spraw trudnych, Wydział Śledczy może zwrócić się o pomoc do innych służb policyjnych, m. in. Departamentu Bezpieczeństwa

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem jej przez Prezydenta.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Senator XIII Kadencji, Prezydent Miasta Deliland, Gubernator Nordaty Suderlandzkiej,

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Topic Options
Wątek zamknięty