Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

UCHWAŁA KONSTYTUCYJNA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2019
#1
Cytat:PREAMBUŁA
My, Naród Suderlandzki - w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, oddani przez jej lata istnienia na rzecz pracy i rozwoju;

W związku z narastającym napięciem w kraju, destabilizacją, niewydolnymi mechanizmami republikańskimi wprowadzonymi przez Konstytucję z dnia 22 października 2016 roku, przesiąknięciem instytucji państwowych oraz struktur społecznych zdradą, traktowaniem polityki zagranicznej jak zakładnika przez ludzi zagranicznych wpływów;

Postanawiamy o podjęciu nadzwyczajnych środków w celu rozpoczęcia sanacji instytucji państwowych oraz sanacji moralnej narodu;

W tym celu, my, przedstawiciele Narodu Suderlandzkiego, wywodzący się z różnych stanów, frakcji politycznych, przedstawiciele różnych klas i warstw społecznych, żołnierze jak i cywile - przyjmujemy uchwałę konstytucyjną, która ma pomóc doprowadzić do sanacji moralnej życia publicznego w Suderlandzie.

Art. 1 [Naczelnik Państwa]
1. Na czele Państwa Suderlandzkiego staje Naczelnik Państwa, odpowiadający za swoje działania związane ze stanowiskiem tylko przed Bogiem i Historią.

2. W osobie Naczelnika Państwa skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

3. Organami państwowymi, pozostającymi pod władzą zwierzchnią Naczelnika Państwa są:
A) Parlament
B) Komitet Wykonawczy
C) Sądy

4. Pierwszy Naczelnik Państwa zostaje powołany imiennie Uchwałą Konstytucyjną. Każdego następnego Naczelnika Państwa wyłaniają Senatorzy XIII Kadencji Republiki Suderlandu bezwzględną większością głosów, przy obecności większości Senatorów, którzy następnie oddają się do Jego dyspozycji.

5. Kadencja Naczelnika Państwa nie jest ograniczona czasowo. Jego kadencja może zostać zakończona tylko w przypadku rezygnacji ze stanowiska. 

6. Posiada następujące uprawnienia:
1) mianuje i odwołuje Kierowników Resortów;
2) zwołuje i rozwiązuje Senat;
3) rozpoczyna, przewodzi i kończy sesje Senatu;
4) reprezentuje, przy współpracy z właściwym Kierownikiem Resortu od spraw zagranicznych, Państwo na zewnątrz, przyjmuje przedstawicieli państw obcych;
5) wybranie Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych;
6) w konsultacji z Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych decyduje o wojnie i pokoju;
7) ratyfikuje umowy międzynarodowe;
8) mianuje i odwołuje Sędziów;
9) mianuje i odwołuje Senatorów;
10) nadaje i odbiera obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego;
11) kontrasygnuje akty prawne przyjęte przez Senat i Komitet Wykonawczy;
12) ma prawo do wydawania aktów prawnych bez konsultacji z Senatem;
13) może wydawać akty prawne dotyczące spraw wchodzących w kompetencje właściwych od nich komitetów wykonawczych, lecz wymagają one ich kontrasygnaty;
14) nadrzędnym zadaniem Naczelnika Państwa jest nadzorowanie i wspieranie Senatu w pracy nad stworzeniem nowego ładu prawnego i nowej, pełnej ustawy zasadniczej;
15) może pełnić funkcję kierownika resortu.


Art. 2 [Senat]
1. Senat podlega Naczelnikowi Państwa.

2. Senat wybiera Naczelnika Państwa bezwzględną większością głosów przy obecności większości Senatorów, jeśli pierwszy Naczelnik Państwa powołany imiennie zrezygnuje ze stanowiska.

3. Po wybraniu Naczelnika Państwa, Senatorowie oddają się do Jego dyspozycji i decyduje o kontynuowaniu przez nich mandatu lub jego wygaśnięciu.

4. Proces legislacyjny Senatu działa na zasadach zawartych w Konstytucji Republiki Suderlandu z dnia 22 października 2016 roku.

5. Opróżnienie mandatu następuje w poniższych sytuacjach:
A) skazanie za zdradę stanu lub działanie na szkodę państwa;
B) zrzeczenie się mandatu;
C) pozbawienie Senatora mandatu przez Naczelnika Państwa.

6. Do zadań Senatu należą:
A) tworzenie nowych aktów prawnych;
B) nowelizowanie istniejących aktów prawnych;
C) określenie kompetencji komitetów wykonawczych;
D) przygotowanie i przyjęcie nowej Konstytucji;
E) wybieranie Naczelnika Państwa.

7. Kadencja Senatora nie jest ograniczona czasowo.


Art. 3 [Naczelny Wódz Sił Zbrojnych]
1. Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych zostaje najwyższy stopniem wojskowym chętny do objęcia stanowiska żołnierz Suderlandzkich Sił Zbrojnych.

2. Pierwszy Naczelny Wódz Sił Zbrojnych zostaje mianowany imiennie na podstawie uchwały Konstytucyjnej. Jeśli Naczelny Wódz zrezygnuje ze stanowiska, każdy następny naczelny Wódz Sił Zbrojnych zostaje mianowany przez Naczelnika Państwa i jego kadencja nie jest ograniczona czasowo.

3. Kadencja Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych wygasa poprzez:
A) zrezygnowanie z pełnienia stanowiska;
B) odwołanie go przez Naczelnika Państwa w wyniku 14-dniowej nieuzasadnionej nieaktywności.

4. Naczelny Wódz Sił Zbrojnych ma zagwarantowane miejsce w Komitecie Wykonawczym jako Kierownik Resortu właściwy od spraw wojskowych, obrony narodowej oraz wojny.

5. Do zadań Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych należą:
1) odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz jego posiadłości kolonialnych;
2) pełni najwyższą funkcję administracyjną w posiadłościach kolonialnych;
3) wraz z Naczelnikiem Państwa decyduje o wojnie i pokoju;
4) w sytuacji pojawienia się nagłego ryzyka dla bezpieczeństwa interesów Państwa Suderlandzkiego oraz jego integralności, bez konsultacji z innymi organami władzy ma prawo użyć wojska w granicach oraz poza granicami Państwa Suderlandzkiego;
5) zarządzanie Siłami Zbrojnymi i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa;
6) organizowanie sądu wojskowego oraz wydawanie wyroków w imieniu Państwa Suderlandzkiego dla osób posiadających stopień wojskowy w Siłach Zbrojnych lub innych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne lub zewnętrzne państwa, jeśli te dopuściły się zdrady stanu lub działania na szkodę państwa.


Art. 4 [komitet wykonawczy]
1. Komitet Wykonawczy składa się z kierownictw resortów właściwych od:
A) spraw zagranicznych;
B) spraw wewnętrznych i administracji;
C) gospodarki i finansów;
D) kultury, edukacji, propagandy, informacji;
E) Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych jako kierownika resortu właściwego od spraw wojskowych, obrony narodowej i wojny.

2. Komitet Wykonawczy działa w ramach kompetencji określonych przez Senat.

3. Komitet Wykonawczy za swoje działania odpowiada przed Naczelnikiem Państwa.

4. Komitet Wykonawczy, jeśli będzie taka potrzeba, udziela kontrasygnaty aktom prawnym wydanym przez Naczelnika Państwa.

5. Kadencja członków Komitetu Wykonawczego jest nieokreślona czasowo z wyjątkiem sytuacji gdzie Uchwała Konstytucyjna stanowi inaczej.

6. Opróżnienie mandatu może nastąpić poprzez:
A) skazanie za działanie na szkodę państwa lub zdradę stanu;
B) zrzeczenie się mandatu;
C) odwołanie przez Naczelnika Państwa.


Art. 5 [Sąd Najwyższy]
1. W skład Sądu Najwyższego wchodzą:
A) Prezes Sądu Najwyższego powoływany przez Naczelnika Państwa na 6-miesięczną kadencję;
B) Sędziowie pomocniczy powoływani przez Prezesa Sądu Najwyższego do momentu wygaśnięcia jego kadencji, kontrasygnowani przez Naczelnika Państwa.

2. Do zadań Sądu Najwyższego należy:
A) rozstrzyganie sporów między organami władzy;
B) wydawanie wyroków w imieniu Państwa Suderlandzkiego za przestępstwa popełnione przez obywateli oraz osoby zamieszkujące obszar Suderlandu z wyjątkiem osób posiadających stopnie oficerskie w służbach państwowych, które dopuściły się działania na szkodę państwa lub zdrady stanu;
C) orzekanie o zgodności lub braku z innymi aktami prawnymi, przyjętych lub wydanych aktów prawnych przez Senat i Komitet Wykonawczy.

3. Wygaśnięcie kadencji przed terminem:
A) Prezes Sądu Najwyższego może zostać odwołany przez Naczelnika Państwa;
B) zrezygnowanie z pełnienia funkcji;
C) Sędzia Pomocniczy może zostać odwołany przez Prezesa Sądu Najwyższego lub Naczelnika Państwa;
D) wraz z zakończeniem kadencji Prezesa Sądu Najwyższego, końca dobiegają kadencje Sędziów Pomocniczych.


Art. 6 [hierarchia aktów prawnych]
1. Najważniejszym aktem prawnym jest Uchwała Konstytucyjna oraz akty nowelizujące.
2. Prawomocne są przyjmowane uchwały, ustawy, wydawane dyrektywy i rozporządzenia.


Art. 7 [proces tworzenia pełnej konstytucji]
1. Senat tworzy projekt Konstytucji oraz przyjmuje ją w procesie legislacyjnym zwyczajnej ustawy.
2. Nową konstytucję podpisuje i ogłasza Naczelnik Państwa.
3. Naczelnik Państwa przed podpisaniem projektu konstytucji, może zarządzić ogólnokrajowe referendum w tej sprawie.


Art. 8 [postanowienia końcowe]
1. Uchwała Konstytucyjna wchodzi w życie wraz z jej ogłoszeniem.
2. Unieważnia się wszystkie wyroki Sądu Najwyższego wydane od dnia 17 sierpnia 2019 roku z wyjątkiem wyroku z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
3. Wraz z przyjęciem Uchwały Konstytucyjnej, wygasza się kadencje Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezydenta Republiki Suderlandu.
4. Pierwszym Naczelnikiem Państwa zostaje Norbert Byfyj.
5. Pierwszym Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych zostaje Karl von Schwarzengrau.
6. Prezesem Sądu Najwyższego zostaje Gustaw II Vladerewski, którego wyrok skazujący zostaje anulowany.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Senator XIII Kadencji, Prezydent Miasta Deliland, Gubernator Nordaty Suderlandzkiej,

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Topic Options
Wątek zamknięty