Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Debata nad konstytucją - dyskusja, propozycje składania poprawek etc
#1
Miejsce do debaty nad przegłosowanym przez senat projektem konstytucji


Cytat:
Deklaracja

[miejsce na preambułę]
 
Artykuły Fundamentalne Konstytucji
 
Art. I
Państwo Suderlandzkie jest państwem Autorytarnym
Art. II
Lud stanowi wyłączne źródło całej władzy w państwie
Art. III
Państwo gwarantuje wszystkim swoim obywatelom wolność osoby i jej ekspresję oraz dba o możliwość uzyskania tych samych możliwości.
Art. IV
Suwerenny Lud przekazuje władzę organom przedstawicielskim, które są wybierane przez lud, kontrolowane przez lud i odpowiadają przed ludem.
Art. V
Najwyższym organem władzy ustawodawczej jest Rada Generalna składający się z jednej izby. Ma [tutaj coś z liczbą] wybieranych na okres czterech miesięcy
Art. VI
Głową Państwa jest Przewodniczący Rady , który jest wybierany przez Radę Generalną na okres trwania kadencji zgromadzenia.
Art. VII
Najwyższym organem władzy rządowej jest komitet wykonawczy. Odpowiada przed Radą Generalną. Jest powoływany i odwoływany przez Radę Generalną.
Art. VIII
1. Władzę Sądowniczą sprawują niezależne sądy
2. Sędzią Sadu Najwyższego zostaje się wybranym w głosowaniu powszechnym
3. [do debaty]
Art. IX
System gospodarczy Państwa Suderlandzkiego opiera się na wolnym rynku
 
Szczegółowe Przepisy Konstytucji
Część pierwsza: Obywatelstwo
§ 1
Obywatelem zostaje się w przypadku pobytu [] dni w Państwie Suderlandzkim i [inne szczególne warunki]
§ 2
Organem odpowiedzialnym za nadanie obywatelstwa jest Przewodniczący Rady Generalnej.
§ 3
Obywatelowi przysługuje prawo do:
1) Biernego i Czynnego prawa wyborczego;
2) Własności prywatnej;
3) Swobody w działalności gospodarczej;
4) Wolności myśli, sumienia i światopoglądu;
5) Tworzenia i korzystania z dorobku kulturalnego;
6) Słusznych warunków pracy i wynagrodzenia;
7) Otrzymania wykształcenia;
8) Złożenia petycji w dowolnym organie władzy publicznej.
§ 4
Do obowiązków obywatela wobec Państwa należy:
1) Bezwzględna lojalność wobec Państwa Suderlandzkiego, przestrzeganie konstytucji i prawa;
2) Wykonywanie wszystkich funkcji publicznych, do których zostali powołani przez lud;
3) Płacenia podatków i opłat publicznych;
4) Obrona państwa oraz jego porządku.
 
Część Druga: Rada Generalna
§ 5
1. Siedzibą Rady Generalnej  jest Deliland
2. Tymczasowo Rada Generalna może być wezwana w inne miejsce
 
§ 6
Szczegóły dotyczące wyborów do Rady Generalnej określa ustawa
§ 7
Na swoim pierwszym posiedzeniu w Radzie Generalnej deputowany składa następujące zobowiązanie: „Przysięgam, że będę lojalny wobec Państwa Suderlandzkiego. Będę przestrzegał jego praw i wypełnię swój mandat zgodnie z moją najlepszą wiedzą i sumieniem, z korzyścią dla ludu i państwa”.
§ 8
Deputowani wykonują swój mandat osobiście. Mogą zrezygnować w każdym momencie
§ 9
Funkcja deputowanego nie może łączyć się funkcją sędziego sądu najwyższego
§ 10
Rada Generalna obraduje w trybie sesyjnym. Sesje odbywają się gdy wymaga tego dobro państwa, albo napłynie odpowiednia liczba projektów
§ 11
Sesje Rady Generalnej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Generalnej, bądź jego zastępcę.
§ 12
1) Posiedzenia Rady Generalnej są z reguły jawne.
2) Posiedzenia niepubliczne mogą się odbywać tylko gdy zgodę wyrazi co najmniej połowa członków Rady.
§ 13
Do zadań rady generalnej należy:
1) Wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady
2) Ustalanie linii politycznej państwa
3) Tworzenie i Uchwalanie aktów prawnych
4) Wybieranie i odwoływanie członków komitetu wykonawczego
§ 14
Rada Generalna jest uprawniona do interpelacji członków komitetu wykonawczego w zakresie ich kompetencji. Odpowiadanie na interpelacje powinno być obowiązkiem członku komitetu wykonawczego.
Część trzecia: Przewodniczący Rady Generalnej
§ 15
Każdy członek Rady Generalnej może zostać wybrany Przewodniczącym Rady Generalnej
§ 16
1) Przewodniczącego Rady Generalnej wybiera Rada Generalna
2) Wybór jest ważny, jeżeli nastąpi to przy obecności większości członków rady bezwzględną większością głosów.
3) Pozostałe szczegóły wyboru ustala ustawa
§ 17
Wybory przeprowadzane są na sesji otwarcia Rady Generalnej
§ 18
1) Nowo wybrany przewodniczący Rady Generalnej jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: „Ja, wybrany przez Radę Generalną na funkcję Przewodniczącego, uroczyście przysięgam poświęcić wszystkie swoje siły w celu wzmocnienia potęgi Państwa Suderlandzkiego, nie działać na szkodę Narodu, ani Państwa, działać na rzecz dobra wspólnego i interesu narodowego oraz wypełniać należycie wszystkie swoje obowiązki.”
2) Nowo wybrany wiceprzewodniczący Rady Generalnej jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: „Ja, mianowany przez Radę Generalną na funkcję Wiceprzewodniczącego, przysięgam wypełniać swoje obowiązki, należycie i godnie zastępować Przewodniczącego w Jego obowiązkach kiedy zajdzie taka potrzeba oraz nie działać na szkodę państwa, ani Narodu.”
§ 19
1) W przypadku gdy Przewodniczący Rady Generalnej umrze, złoży rezygnację, zrzecze się obywatelstwa w trakcie trwania kadencji, należy zwołać sesję nadzwyczajną Rady Generalnej w przeciągu 7 dni
2) Do czasu wybrania nowego Przewodniczącego Rady Generalnej, stanowisko pełni Wiceprzewodniczący Rady.
§ 20
Przewodniczący Rady Generalnej:
1) Reprezentuje państwo na zewnątrz. Negocjuje umowy międzynarodowe, gospodarcze i polityczne, które wymagają ratyfikacji przez Radę Generalną;
2) Przyjmuje i wyznacza posłańców dyplomatycznych;
3) Wzywa i odracza sesje Rady Generalnej;
4) Może składać Radzie Generalnej sprawozdania dotyczące stanu Państwa i zalecać Radzie takie środki, które uzna za konieczne i celowe;
5) Może być członkiem komitetu wykonawczego;
6) Przyznaje odznaczenia, chyba że upoważni do tego inny organ i udziela zgody obywatelom Suderlandu do akceptacji zagranicznych odznaczeń i tytułów;
7) Przyznaje obywatelom tytuły naukowe, w szczególności powołując profesorów uniwersyteckich
8) Jest patronem inicjatyw obywatelskich;
9) Stoi na straży kultury, działa na rzecz utrzymania i poszerzenia dorobku kulturowego Państwa Suderlandzkiego.
§ 21
Zastępcą Przewodniczącego Rady Generalnej jest Wiceprzewodniczący Rady Generalnej.
§ 22
Przepisy dotyczące Przewodniczącego Rady, obowiązują wobec
 
Część Czwarta: Komitet Wykonawczy
§ 23
1) Członkiem Komitetu Wykonawczego może zostać każdy obywatel Państwa Suderlandzkiego, którego sprawowana funkcja tego nie uniemożliwia.
2) Obywatel ma prawo być członkiem więcej niż jednego resortu komitetu wykonawczego.
§ 24
Zadaniem Komitetu wykonawczego jest wypełnianie poleceń Rady Generalnej i zaleceń wynikających z aktów prawnych.
§ 25
1) Rada Generalna decyduje o tym, jakie resortu komitetu wykonawczego powinny w danej kadencji obowiązywać.
2) Wyjątkiem jest stanowisko Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych, będącego zarazem kierownikiem spraw wojskowych
§ 26
1) Członkowie Komitety Wykonawczego są wybierani przez Radę Generalną bezwzględną większością przy obecności większości deputowanych;
2) Wybór Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych są zawarte w piątej części ustawy zasadniczej.
§ 27
Członek Komitetu Wykonawczego po wybraniu składa przed Radą Generalną ślubowanie o treści: „Ja, mianowany z woli Rady Generalnej na funkcję Komisarza, przyrzekam wypełniać rzetelnie swoje obowiązki oraz w działaniu mieć na uwadze dobro wspólne Narodu oraz interes państwa.”
§ 28
Kadencja członka komitetu może zostać zakończona, przed upływem kadencji na wskutek dobrowolnej rezygnacji, odwołania przez Radę lub skazaniem wyroku sądu najwyższego.
Część piąta: Siły Zbrojne
§ 29
Siły zbrojne Państwa Suderlandzkiego są niezależne od któregokolwiek z konstytucyjnych organów władzy.
§ 30
Tożsamość oraz kierunek działania Sił Zbrojnych określa Naczelny Wódz Sił zbrojnych.
§ 31
Siły Zbrojne:
1) stoją na straży utrzymania porządku rewolucji 7 września;
2) Bronią granic, niepodległości i suwerenności Państwa Suderlandzkiego;
3) ochroną obywateli i organów władzy w sytuacji zagrożenia;
4) stoją na straży prawa i pokoju
§ 32
Naczelny Wódz Sił Zbrojnych:
1) Zostaje chętny obywatel Państwa Suderlandzkiego, będący członkiem Sił Zbrojnych, o najwyższym stopniu spośród grona ochotników. W przypadku gdy znajdzie się dwóch kandydatów o tym samym stopniu wojskowym, decyduje staż;
2) Pełni funkcję administracyjną w sprawach wojskowych
3) Mianuje i degraduje żołnierzy
4) Dowodzi wszystkimi rodzajami Sił Zbrojnych
5) Mianuje i odwołuje dowódców jednostek wojskowych
6) Jest specjalnym członkiem komitetu wykonawczego
§ 33
1) Plebiscyt na Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ogłasza Przewodniczący Rady Generalnej, w przypadku opróżnienia urzędu;
2) Plebiscyt trwa 3 dni lub do zgłoszenia się pierwszego ochotnika
§ 34
1) Kadencja Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych nie jest ograniczona czasowo
2) Naczelny Wódz Sił Zbrojnych może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdej chwili
3) Prawo do odsunięcia Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ma Sąd Najwyższy wydający wyrok oskarżający o dopuszczenie o zdradę stanu
Część szósta: władza sądownicza
§ 35
Władza sądownicza w Państwie Suderlandu jest oparta o niezawisły Sąd Najwyższy.
§ 36
Prezesem Sądu Najwyższego zostaje osoba wybrana w wyborach powszechnych na kadencję 6 miesięcy
§ 37
Sąd Najwyższy:
1) Bada zgodność aktów prawnych z konstytucją;
2) Rozstrzyga spory komptencyjne pomiędzy organami władzy;
3) Bada prawidłowy przebieg wyborów i referendów;
4) Ogłasza termin wyborów do Rady Generalnej i wyborów na Sędziego Sądu Najwyższego;
5) Rozpatrywanie skarg na organy państwowe;
6) Rozpatrywanie wniosków złożonych na wokandę przez wszystkich obywateli Państwa Suderlandzkiego.
§ 38
Prezes Sądu Najwyższego w trakcie pełnienia swojej kadencji może powołać sędziów pomocniczych, na których zgodę wyrazić musi Rada Generalna.
§ 39
Kadencja Sędziego Sądu Najwyższego może wygasnąć przed końcem kadencji, jeżeli:
1) Dobrowolnego zrzeczenia się tej funkcji
2) Poprzez odwołanie przez Radę Generalną przy bezwzględnej większości głosów
3) Sędzia pomocniczy może zostać w każdej chwili odwołany przez Prezesa Sądu Najwyższego
Część siódma: źródła prawa
§ 40
Źródłami obowiązującego na terenie Państwa Suderlandzkiego, opublikowanymi w odpowiednim dziale, są:
1) Konstytucja Państwa Suderlandzkiego
2) Ustawy
3) Rozporządzenia
4) Uchwały
5) Dyrektywy
6) Ratyfikowane Umowy Międzynarodowe
§ 41
Proces legislacyjny:
1. Inicjatywa ustawodawcza:
1) Inicjatywa ustawodawcza należy do członków Rady Generalnej, członków Komitetu Wykonawczego lub grupy złożonej z co najmniej trzech obywateli
2) Projekty są składane do Przewodniczącego Rady Generalnej
2. Etap Parlamentarny:
1) Projekty ustaw rozpatruje Rada Generalna w III Czytaniach;
2) Prawo do wnoszenia poprawek przysługuje wnioskodawcy i członkom Rady Generalnej
3) Poprawki można składać pomiędzy I i II czytaniem
4) Jeżeli nie ma żadnych poprawek, nie ma III czytania i głosowanie nad finalną wersją projektu następuje w II czytaniu;
5) Rada Generalna uchwala projekty ustaw zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych.
3. Etap postparlamentarny:
1) uchwalony przez Radę Generalną projekt podpisuje i ogłasza Przewodniczący Rady Generalnej w czasie 3 dni od zakończenia głosowania;
2) Przewodniczący Rady Generalnej może skierować projekt do Sądu Najwyższego w celu zbdania konstytucyjności ustawy;
3) Jeżeli w danym terminie Przewodniczący Rady Generalnej nie podpisze ustawy lub nie zdecyduje o losie przyjętej przez Radę ustawy, trafia ona do Sądu Najwyższego, który bada jej zgodność z konstytucją i w przypadku braku zastrzeżeń staje się ona aktem prawnym.
§ 42
Rozporządzenia wydają członkowie komitetu wykonawczego i przewodniczący Rady Narodowej w celu uzupełnienia lub wykonania prawa wynikającego z obowiązujących ustaw.
§ 43
Uchwały:
1) Uchwały są przyjmowane przez Radę Generalną w przyspieszonym trybie legislacyjnym
2) Przyspieszony tryb legislacyjny rozumie się jako I czytanie, przed którym można złożyć poprawki
3) Prawo do składania projektów uchwał przysługują członkom Komitetu Wykonawczego i deputowanym Rady Generalnej
§ 44
Dyrektywy:
1) Akt prawny o mocy uchwały
2) Mogą być wydawane tylko podczas trwania stanu nadzwyczajnego
3) Prawo do wydawania dyrektyw przysługuje Naczelnemu Wodzowi Sił Zbrojnych i Przewodniczącemu Rady Generalnej
§ 45
[Umowy Międzynarowe]
§ 46
Rada Generalna w konsultacji z Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych może zdecydować o wejście w stan wojny z innym państwem.
§ 47
Referendum:
1) Ogłasza Przewodniczący Rady Generalnej
2) Referendum jest wiążące przy frekwencji minimum 30%
Część ósma: Infrastruktura Państwa
§ 48
Za infrastrukturę Państwa uznaje się:
1) Forum
2) Bank Państwowy
3) Oficjalny czat państwowy
4) Pozostałe strony państwowe
§ 49
Funkcję administracyjną na forum pełni Przewodniczący Rady Generalnej, Wiceprzewodniczący Rady Generalnej, Prezes Sądu Najwyższego, Naczelny Wódz Sił Zbrojnych
§ 50
Za stronę banku odpowiada osoba, której Rada Generalna powierzyła pieczę nad gospodarką Państwa.
§ 51
Pozostałe elementy infrastruktury państwa są regulowane przez inne akty prawne.
Część dziewiąta: Stany Nadzwyczajne
§ 52
Stan wyjątkowy:
1) Wprowadzany jest w przypadku awarii forum, bądź zagrożenia stabilności Państwa
2) Ogłasza go Przewodniczący Rady Generalnej na podstawie decyzji Rady
3) Na czas wprowadzenia stanu wyjątkowego zawiesza się prawa i wolności obywatelskie oraz wybory
4) Na czas stanu wyjątkowego zawiesza się funkcjonowanie Rady Generalnej, zaś jego kompetencje przekazywane są Przewodniczącemu Rady Generalnej
5) Przewodniczący Rady Generalnej i Naczelny Wódz Sił Zbrojnych mogą na czas trwania Stanu Wyjątkowego wydawać dyrektywy;
6) Stan wyjątkowy można ogłosić na okres nie dłuższy niż 28 dni, z możliwością pojedynczego przedłużenia o maksymalnie 14 dni.
§ 53
Stan klęski:
1) Może zostać wprowadzony w przypadku nieaktywności urzędników państwowych lub problemów technicznych z infrastrukturą państwa
2) Na czas klęski organy państwowe zawieszają działalność
3) Stan klęski trwa do momentu zażegnania problemu
4) W przypadku gdy stanu klęski nie uchyli przewodniczący Rady Generalnej, czyni to Prezes Sądu Najwyższego
Część dziesiąta: Postanowienia ogólne
§ 54
1) Obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego jest jedno i jednolite
2) Szczegółowe warunki nabywania i utraty obywatelstwa określa ustawa
§ 55
1) Jednostki administracyjne powołuje się w celu spełnienia potrzeb kulturalnych i społecznych ludności
2) Administracja Państwa opiera się na regionalnym systemie administracyjnym. Regiony dzielą się na Hrabstwa, Hrabstwa na dystrykty.
§ 56
Stolicą Państwa Suderlandzkiego jest Deliland.
§ 57
1) Kolorami Państwa Suderlandzkiego to: żółty, biały i czerwony
2) Godło, Flaga i pozostałe symbole państwowe określa w dokładny sposób ustawa
Część jedenasta: Rewizja Konstytucji
§ 58
Inicjatywę rewizji posiada grupa pięciu obywateli, dwóch deputowanych oraz Naczelny Wódz Sił Zbrojnych
§ 59
Rewizja Konstytucji może dotyczyć ustawy zasadnicznej w częściach: Drugiej, Trzeciej, Czwartej, Piątej i Szóstej.
§ 60
Projekt nowelizacji przechodzi proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Przewodniczący Rady Generalnej przed zatwierdzeniem nowelizacji może ogłosić referendum ogólnokrajowe w tej sprawie.
§ 61
Zmiana konstytucji:
1) Projekt zmiany konstytucji może przygotować grupa siedmiu obywateli, trzech deputowanych oraz Naczelny Wódz Sił zbrojnych
2) Projekt zmiany konstytucji przechodzi przez proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Przed zdecydowaniem o dalszym losie zmiany Konstytucji, Przewodniczący Rady Generalnej może ogłosić referendum ogólnokrajowe.
Część Dwunasta: Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§ 62
Konstytucja wchodzi w życie dzień po jej uchwaleniu
§ 63
1)Wszystkie Części niniejszej konstytucji (deklaracja, artykuły podstawowe i postanowienia szczegółowe) są ważne jako całość;
2) Interpretacja poszczególnych postanowień niniejszej konstytucji opiera się na duchu całości i zasadach, na których jest oparta
3) Interpretacja i stosowanie wszystkich innych przepisów porządku prawnego musi być zawsze zgodne z Konstytucją.
§ 64
Z dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji, Uchwała Konstytucyjna z dnia 7 września przestaje obowiązywać.
§ 65
W przeciągu 14 dni od wejścia w życie konstytucji w Państwie Suderlandzkim muszą się odbyć wybory do Rady Generalnej i wybory na Sędziego Sądu Najwyższego
§ 66
Senatorowie XIV Kadencji pełnią swój urząd do ogłoszenia wyników wyborów do Rady Generalnej kontynuują swoją kadencję pełniąc ten sam zakres obowiązków jaki obowiązuje Radę Generalną.
§ 67
Naczelnik Państwa, ustanowiony Uchwałą Konstytucyjną z dnia 7 września, pełni swoją funkcję do momentu wybrania Przewodniczącego Rady Generalnej.
§ 68
Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych pozostaje osoba, która została nim wybrana na mocy Uchwały Konstytucyjnej z dnia 7 września
§ 69
Członkowie dotychczasowego komitetu wykonawczego pełnią swoją funkcję, do czasu obrania nowych osób na te stanowiska przez Komitet Wykonawczy
§ 70
Prezesem Sądu Najwyższego do wybrania do momentu wybrania nowego, pełni obywatel pełniący dotychczasowo tę funkcję.
§ 71
Osoby, które przeprowadziły rewolucję 7 września 2019 roku nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za działania podjęte w trakcie rewolucji oraz w momencie obowiązywania Uchwały Konstytucyjnej  z dnia 7 września.
Norbert Byfyj - Naczelnik Państwa Suderland, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów, Senator XIII Kadencji, Wicemarszałek Senatu Doktor Hab. Chemii

Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoOznaka Obywatelska Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”
Odpowiedz
#2
Moja propozycja preambuły:

My,
NARÓD SUDERLANDZKI
Pragnąc Pokoju i Trwałości w naszej wspólnocie,
Porzucając zło minionych lat tak jak wyrywa się chwasty,
Patrząc dumnie w przyszłość,
Wiernie podążając za zasadami,
NARODOWEJ REWOLUCJI,
W potrzebie ugruntowania
Porządku i suwerenności Narodu
Jako Wielka Wspólnota Ducha i Wartości,
ustanawiamy niniejszą
USTAWĘ ZASADNICZĄ,
jako prawo fundamentalne Państwa Suderlandzkiego
Będącym Polityczną Organizacją Narodu.


Niech Bóg błogosławi Suderland!
(-) Fiodor Godunow

Odpowiedz
#3
Poprawki:

1. Zamienić słowo "lud" na "naród" we wszystkich artykułach.

2. Zamienić nazwę organu "Rada Generalna" na "Kongres Narodowy".

3. Wynikające z powyższego: deputowani nazywani są Kongresmenami, a Przewodniczący - Przewodniczącym Kongresu Narodowego.

4. Zamienić brzmienie Art III na:
"Zakres praw obywatelskich jest zależny od zaangażowania i pracowitości każdej jednostki, której nadrzędnym celem jest budowanie dobra wspólnego oraz dbanie o siłę polityczną Państwa Suderlandzkiego."

5. Zamienić brzmienie Art IX na:
" Systemem gospodarczym w Państwie Suderlandzkim jest społeczna gospodarka rynkowa.


Przed najbliższą sesją podam jeszcze propozycje co do treści, które nie są jeszcze uregulowane w tym projekcie.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Senator XIII Kadencji, Prezydent Miasta Deliland, Gubernator Nordaty Suderlandzkiej,

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#4
Poprawki

Zamienić brzmienie Art V na:
Cytat:Art. V
Najwyższym organem władzy ustawodawczej jest Kongres Narodowy składający się z jednej izby. W Kongresie Narodowym zasiada 5 Kongresmenów na okres 4 miesięcy.

Zmienić treść § 1 na:
Cytat:Obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego może uzyskać osoba, która:
1) przebywa na terenie państwa nie mniej niż 5 dni;
2) nie jest karana lub ścigana przez suderlandzkie prawo;
3)  publicznie nie dopuściła się przed przyjazdem do Państwa Suderlandzkiego działań szkodzących wizerunkowi Suderlandu lub poniżania jego obywateli;
4) nie posiada obywatelstwa innej mikronacji lub nie utożsamia się z organizacją nawiązującą do struktur państw mikronacyjnych;
5) obywatel innej mikronacji, jeśli między Państwem Suderlandzkim, a inną mikronacją doszło do zawarcia traktatu, który upoważnia do uzyskania obywatelstwa.

Zmienić treść § 2 na:
Cytat:Organem odpowiedzialnym za nadanie obywatelstwa jest Przewodniczący Kongresu Narodowego lub kierownik właściwego resortu od spraw wewnętrznych i administracji.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Senator XIII Kadencji, Prezydent Miasta Deliland, Gubernator Nordaty Suderlandzkiej,

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
Topic Options