Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Debata nad konstytucją - dyskusja, propozycje składania poprawek etc
#1
Miejsce do debaty nad przegłosowanym przez senat projektem konstytucji


Cytat:
Deklaracja

[miejsce na preambułę]
 
Artykuły Fundamentalne Konstytucji
 
Art. I
Państwo Suderlandzkie jest państwem Autorytarnym
Art. II
Lud stanowi wyłączne źródło całej władzy w państwie
Art. III
Państwo gwarantuje wszystkim swoim obywatelom wolność osoby i jej ekspresję oraz dba o możliwość uzyskania tych samych możliwości.
Art. IV
Suwerenny Lud przekazuje władzę organom przedstawicielskim, które są wybierane przez lud, kontrolowane przez lud i odpowiadają przed ludem.
Art. V
Najwyższym organem władzy ustawodawczej jest Rada Generalna składający się z jednej izby. Ma [tutaj coś z liczbą] wybieranych na okres czterech miesięcy
Art. VI
Głową Państwa jest Przewodniczący Rady , który jest wybierany przez Radę Generalną na okres trwania kadencji zgromadzenia.
Art. VII
Najwyższym organem władzy rządowej jest komitet wykonawczy. Odpowiada przed Radą Generalną. Jest powoływany i odwoływany przez Radę Generalną.
Art. VIII
1. Władzę Sądowniczą sprawują niezależne sądy
2. Sędzią Sadu Najwyższego zostaje się wybranym w głosowaniu powszechnym
3. [do debaty]
Art. IX
System gospodarczy Państwa Suderlandzkiego opiera się na wolnym rynku
 
Szczegółowe Przepisy Konstytucji
Część pierwsza: Obywatelstwo
§ 1
Obywatelem zostaje się w przypadku pobytu [] dni w Państwie Suderlandzkim i [inne szczególne warunki]
§ 2
Organem odpowiedzialnym za nadanie obywatelstwa jest Przewodniczący Rady Generalnej.
§ 3
Obywatelowi przysługuje prawo do:
1) Biernego i Czynnego prawa wyborczego;
2) Własności prywatnej;
3) Swobody w działalności gospodarczej;
4) Wolności myśli, sumienia i światopoglądu;
5) Tworzenia i korzystania z dorobku kulturalnego;
6) Słusznych warunków pracy i wynagrodzenia;
7) Otrzymania wykształcenia;
8) Złożenia petycji w dowolnym organie władzy publicznej.
§ 4
Do obowiązków obywatela wobec Państwa należy:
1) Bezwzględna lojalność wobec Państwa Suderlandzkiego, przestrzeganie konstytucji i prawa;
2) Wykonywanie wszystkich funkcji publicznych, do których zostali powołani przez lud;
3) Płacenia podatków i opłat publicznych;
4) Obrona państwa oraz jego porządku.
 
Część Druga: Rada Generalna
§ 5
1. Siedzibą Rady Generalnej  jest Deliland
2. Tymczasowo Rada Generalna może być wezwana w inne miejsce
 
§ 6
Szczegóły dotyczące wyborów do Rady Generalnej określa ustawa
§ 7
Na swoim pierwszym posiedzeniu w Radzie Generalnej deputowany składa następujące zobowiązanie: „Przysięgam, że będę lojalny wobec Państwa Suderlandzkiego. Będę przestrzegał jego praw i wypełnię swój mandat zgodnie z moją najlepszą wiedzą i sumieniem, z korzyścią dla ludu i państwa”.
§ 8
Deputowani wykonują swój mandat osobiście. Mogą zrezygnować w każdym momencie
§ 9
Funkcja deputowanego nie może łączyć się funkcją sędziego sądu najwyższego
§ 10
Rada Generalna obraduje w trybie sesyjnym. Sesje odbywają się gdy wymaga tego dobro państwa, albo napłynie odpowiednia liczba projektów
§ 11
Sesje Rady Generalnej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Generalnej, bądź jego zastępcę.
§ 12
1) Posiedzenia Rady Generalnej są z reguły jawne.
2) Posiedzenia niepubliczne mogą się odbywać tylko gdy zgodę wyrazi co najmniej połowa członków Rady.
§ 13
Do zadań rady generalnej należy:
1) Wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady
2) Ustalanie linii politycznej państwa
3) Tworzenie i Uchwalanie aktów prawnych
4) Wybieranie i odwoływanie członków komitetu wykonawczego
§ 14
Rada Generalna jest uprawniona do interpelacji członków komitetu wykonawczego w zakresie ich kompetencji. Odpowiadanie na interpelacje powinno być obowiązkiem członku komitetu wykonawczego.
Część trzecia: Przewodniczący Rady Generalnej
§ 15
Każdy członek Rady Generalnej może zostać wybrany Przewodniczącym Rady Generalnej
§ 16
1) Przewodniczącego Rady Generalnej wybiera Rada Generalna
2) Wybór jest ważny, jeżeli nastąpi to przy obecności większości członków rady bezwzględną większością głosów.
3) Pozostałe szczegóły wyboru ustala ustawa
§ 17
Wybory przeprowadzane są na sesji otwarcia Rady Generalnej
§ 18
1) Nowo wybrany przewodniczący Rady Generalnej jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: „Ja, wybrany przez Radę Generalną na funkcję Przewodniczącego, uroczyście przysięgam poświęcić wszystkie swoje siły w celu wzmocnienia potęgi Państwa Suderlandzkiego, nie działać na szkodę Narodu, ani Państwa, działać na rzecz dobra wspólnego i interesu narodowego oraz wypełniać należycie wszystkie swoje obowiązki.”
2) Nowo wybrany wiceprzewodniczący Rady Generalnej jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: „Ja, mianowany przez Radę Generalną na funkcję Wiceprzewodniczącego, przysięgam wypełniać swoje obowiązki, należycie i godnie zastępować Przewodniczącego w Jego obowiązkach kiedy zajdzie taka potrzeba oraz nie działać na szkodę państwa, ani Narodu.”
§ 19
1) W przypadku gdy Przewodniczący Rady Generalnej umrze, złoży rezygnację, zrzecze się obywatelstwa w trakcie trwania kadencji, należy zwołać sesję nadzwyczajną Rady Generalnej w przeciągu 7 dni
2) Do czasu wybrania nowego Przewodniczącego Rady Generalnej, stanowisko pełni Wiceprzewodniczący Rady.
§ 20
Przewodniczący Rady Generalnej:
1) Reprezentuje państwo na zewnątrz. Negocjuje umowy międzynarodowe, gospodarcze i polityczne, które wymagają ratyfikacji przez Radę Generalną;
2) Przyjmuje i wyznacza posłańców dyplomatycznych;
3) Wzywa i odracza sesje Rady Generalnej;
4) Może składać Radzie Generalnej sprawozdania dotyczące stanu Państwa i zalecać Radzie takie środki, które uzna za konieczne i celowe;
5) Może być członkiem komitetu wykonawczego;
6) Przyznaje odznaczenia, chyba że upoważni do tego inny organ i udziela zgody obywatelom Suderlandu do akceptacji zagranicznych odznaczeń i tytułów;
7) Przyznaje obywatelom tytuły naukowe, w szczególności powołując profesorów uniwersyteckich
8) Jest patronem inicjatyw obywatelskich;
9) Stoi na straży kultury, działa na rzecz utrzymania i poszerzenia dorobku kulturowego Państwa Suderlandzkiego.
§ 21
Zastępcą Przewodniczącego Rady Generalnej jest Wiceprzewodniczący Rady Generalnej.
§ 22
Przepisy dotyczące Przewodniczącego Rady, obowiązują wobec
 
Część Czwarta: Komitet Wykonawczy
§ 23
1) Członkiem Komitetu Wykonawczego może zostać każdy obywatel Państwa Suderlandzkiego, którego sprawowana funkcja tego nie uniemożliwia.
2) Obywatel ma prawo być członkiem więcej niż jednego resortu komitetu wykonawczego.
§ 24
Zadaniem Komitetu wykonawczego jest wypełnianie poleceń Rady Generalnej i zaleceń wynikających z aktów prawnych.
§ 25
1) Rada Generalna decyduje o tym, jakie resortu komitetu wykonawczego powinny w danej kadencji obowiązywać.
2) Wyjątkiem jest stanowisko Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych, będącego zarazem kierownikiem spraw wojskowych
§ 26
1) Członkowie Komitety Wykonawczego są wybierani przez Radę Generalną bezwzględną większością przy obecności większości deputowanych;
2) Wybór Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych są zawarte w piątej części ustawy zasadniczej.
§ 27
Członek Komitetu Wykonawczego po wybraniu składa przed Radą Generalną ślubowanie o treści: „Ja, mianowany z woli Rady Generalnej na funkcję Komisarza, przyrzekam wypełniać rzetelnie swoje obowiązki oraz w działaniu mieć na uwadze dobro wspólne Narodu oraz interes państwa.”
§ 28
Kadencja członka komitetu może zostać zakończona, przed upływem kadencji na wskutek dobrowolnej rezygnacji, odwołania przez Radę lub skazaniem wyroku sądu najwyższego.
Część piąta: Siły Zbrojne
§ 29
Siły zbrojne Państwa Suderlandzkiego są niezależne od któregokolwiek z konstytucyjnych organów władzy.
§ 30
Tożsamość oraz kierunek działania Sił Zbrojnych określa Naczelny Wódz Sił zbrojnych.
§ 31
Siły Zbrojne:
1) stoją na straży utrzymania porządku rewolucji 7 września;
2) Bronią granic, niepodległości i suwerenności Państwa Suderlandzkiego;
3) ochroną obywateli i organów władzy w sytuacji zagrożenia;
4) stoją na straży prawa i pokoju
§ 32
Naczelny Wódz Sił Zbrojnych:
1) Zostaje chętny obywatel Państwa Suderlandzkiego, będący członkiem Sił Zbrojnych, o najwyższym stopniu spośród grona ochotników. W przypadku gdy znajdzie się dwóch kandydatów o tym samym stopniu wojskowym, decyduje staż;
2) Pełni funkcję administracyjną w sprawach wojskowych
3) Mianuje i degraduje żołnierzy
4) Dowodzi wszystkimi rodzajami Sił Zbrojnych
5) Mianuje i odwołuje dowódców jednostek wojskowych
6) Jest specjalnym członkiem komitetu wykonawczego
§ 33
1) Plebiscyt na Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ogłasza Przewodniczący Rady Generalnej, w przypadku opróżnienia urzędu;
2) Plebiscyt trwa 3 dni lub do zgłoszenia się pierwszego ochotnika
§ 34
1) Kadencja Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych nie jest ograniczona czasowo
2) Naczelny Wódz Sił Zbrojnych może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdej chwili
3) Prawo do odsunięcia Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ma Sąd Najwyższy wydający wyrok oskarżający o dopuszczenie o zdradę stanu
Część szósta: władza sądownicza
§ 35
Władza sądownicza w Państwie Suderlandu jest oparta o niezawisły Sąd Najwyższy.
§ 36
Prezesem Sądu Najwyższego zostaje osoba wybrana w wyborach powszechnych na kadencję 6 miesięcy
§ 37
Sąd Najwyższy:
1) Bada zgodność aktów prawnych z konstytucją;
2) Rozstrzyga spory komptencyjne pomiędzy organami władzy;
3) Bada prawidłowy przebieg wyborów i referendów;
4) Ogłasza termin wyborów do Rady Generalnej i wyborów na Sędziego Sądu Najwyższego;
5) Rozpatrywanie skarg na organy państwowe;
6) Rozpatrywanie wniosków złożonych na wokandę przez wszystkich obywateli Państwa Suderlandzkiego.
§ 38
Prezes Sądu Najwyższego w trakcie pełnienia swojej kadencji może powołać sędziów pomocniczych, na których zgodę wyrazić musi Rada Generalna.
§ 39
Kadencja Sędziego Sądu Najwyższego może wygasnąć przed końcem kadencji, jeżeli:
1) Dobrowolnego zrzeczenia się tej funkcji
2) Poprzez odwołanie przez Radę Generalną przy bezwzględnej większości głosów
3) Sędzia pomocniczy może zostać w każdej chwili odwołany przez Prezesa Sądu Najwyższego
Część siódma: źródła prawa
§ 40
Źródłami obowiązującego na terenie Państwa Suderlandzkiego, opublikowanymi w odpowiednim dziale, są:
1) Konstytucja Państwa Suderlandzkiego
2) Ustawy
3) Rozporządzenia
4) Uchwały
5) Dyrektywy
6) Ratyfikowane Umowy Międzynarodowe
§ 41
Proces legislacyjny:
1. Inicjatywa ustawodawcza:
1) Inicjatywa ustawodawcza należy do członków Rady Generalnej, członków Komitetu Wykonawczego lub grupy złożonej z co najmniej trzech obywateli
2) Projekty są składane do Przewodniczącego Rady Generalnej
2. Etap Parlamentarny:
1) Projekty ustaw rozpatruje Rada Generalna w III Czytaniach;
2) Prawo do wnoszenia poprawek przysługuje wnioskodawcy i członkom Rady Generalnej
3) Poprawki można składać pomiędzy I i II czytaniem
4) Jeżeli nie ma żadnych poprawek, nie ma III czytania i głosowanie nad finalną wersją projektu następuje w II czytaniu;
5) Rada Generalna uchwala projekty ustaw zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych.
3. Etap postparlamentarny:
1) uchwalony przez Radę Generalną projekt podpisuje i ogłasza Przewodniczący Rady Generalnej w czasie 3 dni od zakończenia głosowania;
2) Przewodniczący Rady Generalnej może skierować projekt do Sądu Najwyższego w celu zbdania konstytucyjności ustawy;
3) Jeżeli w danym terminie Przewodniczący Rady Generalnej nie podpisze ustawy lub nie zdecyduje o losie przyjętej przez Radę ustawy, trafia ona do Sądu Najwyższego, który bada jej zgodność z konstytucją i w przypadku braku zastrzeżeń staje się ona aktem prawnym.
§ 42
Rozporządzenia wydają członkowie komitetu wykonawczego i przewodniczący Rady Narodowej w celu uzupełnienia lub wykonania prawa wynikającego z obowiązujących ustaw.
§ 43
Uchwały:
1) Uchwały są przyjmowane przez Radę Generalną w przyspieszonym trybie legislacyjnym
2) Przyspieszony tryb legislacyjny rozumie się jako I czytanie, przed którym można złożyć poprawki
3) Prawo do składania projektów uchwał przysługują członkom Komitetu Wykonawczego i deputowanym Rady Generalnej
§ 44
Dyrektywy:
1) Akt prawny o mocy uchwały
2) Mogą być wydawane tylko podczas trwania stanu nadzwyczajnego
3) Prawo do wydawania dyrektyw przysługuje Naczelnemu Wodzowi Sił Zbrojnych i Przewodniczącemu Rady Generalnej
§ 45
[Umowy Międzynarowe]
§ 46
Rada Generalna w konsultacji z Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych może zdecydować o wejście w stan wojny z innym państwem.
§ 47
Referendum:
1) Ogłasza Przewodniczący Rady Generalnej
2) Referendum jest wiążące przy frekwencji minimum 30%
Część ósma: Infrastruktura Państwa
§ 48
Za infrastrukturę Państwa uznaje się:
1) Forum
2) Bank Państwowy
3) Oficjalny czat państwowy
4) Pozostałe strony państwowe
§ 49
Funkcję administracyjną na forum pełni Przewodniczący Rady Generalnej, Wiceprzewodniczący Rady Generalnej, Prezes Sądu Najwyższego, Naczelny Wódz Sił Zbrojnych
§ 50
Za stronę banku odpowiada osoba, której Rada Generalna powierzyła pieczę nad gospodarką Państwa.
§ 51
Pozostałe elementy infrastruktury państwa są regulowane przez inne akty prawne.
Część dziewiąta: Stany Nadzwyczajne
§ 52
Stan wyjątkowy:
1) Wprowadzany jest w przypadku awarii forum, bądź zagrożenia stabilności Państwa
2) Ogłasza go Przewodniczący Rady Generalnej na podstawie decyzji Rady
3) Na czas wprowadzenia stanu wyjątkowego zawiesza się prawa i wolności obywatelskie oraz wybory
4) Na czas stanu wyjątkowego zawiesza się funkcjonowanie Rady Generalnej, zaś jego kompetencje przekazywane są Przewodniczącemu Rady Generalnej
5) Przewodniczący Rady Generalnej i Naczelny Wódz Sił Zbrojnych mogą na czas trwania Stanu Wyjątkowego wydawać dyrektywy;
6) Stan wyjątkowy można ogłosić na okres nie dłuższy niż 28 dni, z możliwością pojedynczego przedłużenia o maksymalnie 14 dni.
§ 53
Stan klęski:
1) Może zostać wprowadzony w przypadku nieaktywności urzędników państwowych lub problemów technicznych z infrastrukturą państwa
2) Na czas klęski organy państwowe zawieszają działalność
3) Stan klęski trwa do momentu zażegnania problemu
4) W przypadku gdy stanu klęski nie uchyli przewodniczący Rady Generalnej, czyni to Prezes Sądu Najwyższego
Część dziesiąta: Postanowienia ogólne
§ 54
1) Obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego jest jedno i jednolite
2) Szczegółowe warunki nabywania i utraty obywatelstwa określa ustawa
§ 55
1) Jednostki administracyjne powołuje się w celu spełnienia potrzeb kulturalnych i społecznych ludności
2) Administracja Państwa opiera się na regionalnym systemie administracyjnym. Regiony dzielą się na Hrabstwa, Hrabstwa na dystrykty.
§ 56
Stolicą Państwa Suderlandzkiego jest Deliland.
§ 57
1) Kolorami Państwa Suderlandzkiego to: żółty, biały i czerwony
2) Godło, Flaga i pozostałe symbole państwowe określa w dokładny sposób ustawa
Część jedenasta: Rewizja Konstytucji
§ 58
Inicjatywę rewizji posiada grupa pięciu obywateli, dwóch deputowanych oraz Naczelny Wódz Sił Zbrojnych
§ 59
Rewizja Konstytucji może dotyczyć ustawy zasadnicznej w częściach: Drugiej, Trzeciej, Czwartej, Piątej i Szóstej.
§ 60
Projekt nowelizacji przechodzi proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Przewodniczący Rady Generalnej przed zatwierdzeniem nowelizacji może ogłosić referendum ogólnokrajowe w tej sprawie.
§ 61
Zmiana konstytucji:
1) Projekt zmiany konstytucji może przygotować grupa siedmiu obywateli, trzech deputowanych oraz Naczelny Wódz Sił zbrojnych
2) Projekt zmiany konstytucji przechodzi przez proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Przed zdecydowaniem o dalszym losie zmiany Konstytucji, Przewodniczący Rady Generalnej może ogłosić referendum ogólnokrajowe.
Część Dwunasta: Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§ 62
Konstytucja wchodzi w życie dzień po jej uchwaleniu
§ 63
1)Wszystkie Części niniejszej konstytucji (deklaracja, artykuły podstawowe i postanowienia szczegółowe) są ważne jako całość;
2) Interpretacja poszczególnych postanowień niniejszej konstytucji opiera się na duchu całości i zasadach, na których jest oparta
3) Interpretacja i stosowanie wszystkich innych przepisów porządku prawnego musi być zawsze zgodne z Konstytucją.
§ 64
Z dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji, Uchwała Konstytucyjna z dnia 7 września przestaje obowiązywać.
§ 65
W przeciągu 14 dni od wejścia w życie konstytucji w Państwie Suderlandzkim muszą się odbyć wybory do Rady Generalnej i wybory na Sędziego Sądu Najwyższego
§ 66
Senatorowie XIV Kadencji pełnią swój urząd do ogłoszenia wyników wyborów do Rady Generalnej kontynuują swoją kadencję pełniąc ten sam zakres obowiązków jaki obowiązuje Radę Generalną.
§ 67
Naczelnik Państwa, ustanowiony Uchwałą Konstytucyjną z dnia 7 września, pełni swoją funkcję do momentu wybrania Przewodniczącego Rady Generalnej.
§ 68
Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych pozostaje osoba, która została nim wybrana na mocy Uchwały Konstytucyjnej z dnia 7 września
§ 69
Członkowie dotychczasowego komitetu wykonawczego pełnią swoją funkcję, do czasu obrania nowych osób na te stanowiska przez Komitet Wykonawczy
§ 70
Prezesem Sądu Najwyższego do wybrania do momentu wybrania nowego, pełni obywatel pełniący dotychczasowo tę funkcję.
§ 71
Osoby, które przeprowadziły rewolucję 7 września 2019 roku nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za działania podjęte w trakcie rewolucji oraz w momencie obowiązywania Uchwały Konstytucyjnej  z dnia 7 września.
Norbert Byfyj - Wiceelektor, Deputowany, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów,  Doktor Hab. Chemii


Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoZłota Odznaka „W Służbie Oświaty”Oznaka Obywatelska
Odpowiedz
#2
Moja propozycja preambuły:

My,
NARÓD SUDERLANDZKI
Pragnąc Pokoju i Trwałości w naszej wspólnocie,
Porzucając zło minionych lat tak jak wyrywa się chwasty,
Patrząc dumnie w przyszłość,
Wiernie podążając za zasadami,
NARODOWEJ REWOLUCJI,
W potrzebie ugruntowania
Porządku i suwerenności Narodu
Jako Wielka Wspólnota Ducha i Wartości,
ustanawiamy niniejszą
USTAWĘ ZASADNICZĄ,
jako prawo fundamentalne Państwa Suderlandzkiego
Będącym Polityczną Organizacją Narodu.


Niech Bóg błogosławi Suderland!
(-) Fiodor Anatoljewicz Godunow

Senator XIV kadencji

Odpowiedz
#3
Poprawki:

1. Zamienić słowo "lud" na "naród" we wszystkich artykułach.

2. Zamienić nazwę organu "Rada Generalna" na "Kongres Narodowy".

3. Wynikające z powyższego: deputowani nazywani są Kongresmenami, a Przewodniczący - Przewodniczącym Kongresu Narodowego.

4. Zamienić brzmienie Art III na:
"Zakres praw obywatelskich jest zależny od zaangażowania i pracowitości każdej jednostki, której nadrzędnym celem jest budowanie dobra wspólnego oraz dbanie o siłę polityczną Państwa Suderlandzkiego."

5. Zamienić brzmienie Art IX na:
" Systemem gospodarczym w Państwie Suderlandzkim jest społeczna gospodarka rynkowa.


Przed najbliższą sesją podam jeszcze propozycje co do treści, które nie są jeszcze uregulowane w tym projekcie.
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#4
Poprawki

Zamienić brzmienie Art V na:
Cytat:Art. V
Najwyższym organem władzy ustawodawczej jest Kongres Narodowy składający się z jednej izby. W Kongresie Narodowym zasiada 5 Kongresmenów na okres 4 miesięcy.

Zmienić treść § 1 na:
Cytat:Obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego może uzyskać osoba, która:
1) przebywa na terenie państwa nie mniej niż 5 dni;
2) nie jest karana lub ścigana przez suderlandzkie prawo;
3)  publicznie nie dopuściła się przed przyjazdem do Państwa Suderlandzkiego działań szkodzących wizerunkowi Suderlandu lub poniżania jego obywateli;
4) nie posiada obywatelstwa innej mikronacji lub nie utożsamia się z organizacją nawiązującą do struktur państw mikronacyjnych;
5) obywatel innej mikronacji, jeśli między Państwem Suderlandzkim, a inną mikronacją doszło do zawarcia traktatu, który upoważnia do uzyskania obywatelstwa.

Zmienić treść § 2 na:
Cytat:Organem odpowiedzialnym za nadanie obywatelstwa jest Przewodniczący Kongresu Narodowego lub kierownik właściwego resortu od spraw wewnętrznych i administracji.
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#5
Poprawka do: § 22


"Przepisy dotyczące Przewodniczącego Rady, obowiązują wobec Wiceprzewodniczącego Rady, gdy Przewodniczący nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków."
Norbert Byfyj - Wiceelektor, Deputowany, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów,  Doktor Hab. Chemii


Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoZłota Odznaka „W Służbie Oświaty”Oznaka Obywatelska
Odpowiedz
#6
Chciałbym zasugerować edycję projektu konstytucji i zamieszczenie w nim uchwalonych już poprawek. Wygodniej w ten sposób będzie nad nim pracować.
Ferdynand Dugosz - Senator XIII Kadencji, Prezes Suderlandzkiej Agencji Kosmicznej


Kotylion (3 rocznica niepodległości)Order za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#7
Po wprowadzeniu ostatnich poprawek


Cytat:Deklaracja
My,
NARÓD SUDERLANDZKI
Pragnąc Pokoju i Trwałości w naszej wspólnocie,
Porzucając zło minionych lat tak jak wyrywa się chwasty,
Patrząc dumnie w przyszłość,
Wiernie podążając za zasadami,
NARODOWEJ REWOLUCJI,
W potrzebie ugruntowania
Porządku i suwerenności Narodu
Jako Wielka Wspólnota Ducha i Wartości,
ustanawiamy niniejszą
USTAWĘ ZASADNICZĄ,
jako prawo fundamentalne Państwa Suderlandzkiego
Będącym Polityczną Organizacją Narodu.


Niech Bóg błogosławi Suderland!


 
Artykuły Fundamentalne Konstytucji
 
Art. I
Państwo Suderlandzkie jest państwem Autorytarnym
Art. II
Naród stanowi wyłączne źródło całej władzy w państwie
Art. III
Państwo gwarantuje wszystkim swoim obywatelom wolność osoby i jej ekspresję oraz dba o możliwość uzyskania tych samych możliwości.
Art. IV
Suwerenny Lud przekazuje władzę organom przedstawicielskim, które są wybierane przez lud, kontrolowane przez lud i odpowiadają przed ludem.
Art. V
Najwyższym organem władzy ustawodawczej jest Rada Generalna składający się z jednej izby. Ma 5 członków wybieranych na okres czterech miesięcy
Art. VI
Głową Państwa jest Przewodniczący Rady , który jest wybierany przez Radę Generalną na okres trwania kadencji zgromadzenia.
Art. VII
Najwyższym organem władzy rządowej jest komitet wykonawczy. Odpowiada przed Radą Generalną. Jest powoływany i odwoływany przez Radę Generalną.
Art. VIII
1. Władzę Sądowniczą sprawują niezależne sądy
2. Sędzią Sadu Najwyższego zostaje się wybranym w głosowaniu powszechnym
3. [do debaty]
Art. IX
Systemem gospodarczym w Państwie Suderlandzkim jest społeczna gospodarka rynkowa.
 
Szczegółowe Przepisy Konstytucji
Część pierwsza: Obywatelstwo
§ 1
Obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego może uzyskać osoba, która:
1) przebywa na terenie państwa nie mniej niż 5 dni;
2) nie jest karana lub ścigana przez suderlandzkie prawo;
3)  publicznie nie dopuściła się przed przyjazdem do Państwa Suderlandzkiego działań szkodzących wizerunkowi Suderlandu lub poniżania jego obywateli;
4) nie posiada obywatelstwa innej mikronacji lub nie utożsamia się z organizacją nawiązującą do struktur państw mikronacyjnych;
5) obywatel innej mikronacji, jeśli między Państwem Suderlandzkim, a inną mikronacją doszło do zawarcia traktatu, który upoważnia do uzyskania obywatelstwa.
§ 2
Organem odpowiedzialnym za nadanie obywatelstwa jest Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i Kierownik odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne i administrację.
§ 3
Obywatelowi przysługuje prawo do:
1) Biernego i Czynnego prawa wyborczego;
2) Własności prywatnej;
3) Swobody w działalności gospodarczej;
4) Wolności myśli, sumienia i światopoglądu;
5) Tworzenia i korzystania z dorobku kulturalnego;
6) Słusznych warunków pracy i wynagrodzenia;
7) Otrzymania wykształcenia;
8) Złożenia petycji w dowolnym organie władzy publicznej.
§ 4
Do obowiązków obywatela wobec Państwa należy:
1) Bezwzględna lojalność wobec Państwa Suderlandzkiego, przestrzeganie konstytucji i prawa;
2) Wykonywanie wszystkich funkcji publicznych, do których zostali powołani przez lud;
3) Płacenia podatków i opłat publicznych;
4) Obrona państwa oraz jego porządku.
 
Część Druga: Zgromadzenie Narodowe
§ 5
1. Siedzibą Zgromadzenia Narodowego jest Deliland
2. Tymczasowo Rada Generalna może być wezwana w inne miejsce
 
§ 6
Szczegóły dotyczące wyborów do Zgromadzenia Narodowego określa ustawa
§ 7
Na swoim pierwszym posiedzeniu w Zgromadzeniu Narodowym deputowany składa następujące zobowiązanie: „Przysięgam, że będę lojalny wobec Państwa Suderlandzkiego. Będę przestrzegał jego praw i wypełnię swój mandat zgodnie z moją najlepszą wiedzą i sumieniem, z korzyścią dla narodu i państwa”.
§ 8
Deputowani wykonują swój mandat osobiście. Mogą zrezygnować w każdym momencie
§ 9
Funkcja deputowanego nie może łączyć się funkcją sędziego sądu najwyższego
§ 10
Zgromadzenie Narodowe obraduje w trybie sesyjnym. Sesje odbywają się gdy wymaga tego dobro państwa, albo napłynie odpowiednia liczba projektów
§ 11
Sesje Zgromadzenia Narodowego są zwoływane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, bądź jego zastępcę.
§ 12
1) Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego są z reguły jawne.
2) Posiedzenia niepubliczne mogą się odbywać tylko gdy zgodę wyrazi co najmniej połowa członków Zgromadzenia.
§ 13
Do zadań rady generalnej należy:
1) Wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
2) Ustalanie linii politycznej państwa
3) Tworzenie i Uchwalanie aktów prawnych
4) Wybieranie i odwoływanie członków komitetu wykonawczego
§ 14
Zgromadzenie Narodowe jest uprawniona do interpelacji członków komitetu wykonawczego w zakresie ich kompetencji. Odpowiadanie na interpelacje powinno być obowiązkiem członku komitetu wykonawczego.
Część trzecia: Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego
§ 15
Każdy członek Zgromadzenia Narodowego może zostać wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego
§ 16
1) Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego wybiera Zgromadzenie Narodowe
2) Wybór jest ważny, jeżeli nastąpi to przy obecności większości członków Zgromadzenia bezwzględną większością głosów.
3) Pozostałe szczegóły wyboru ustala ustawa
§ 17
Wybory przeprowadzane są na sesji otwarcia Zgromadzenia Narodowego
§ 18
1) Nowo wybrany przewodniczący Zgromadzenia Narodowego jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: „Ja, wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na funkcję Przewodniczącego, uroczyście przysięgam poświęcić wszystkie swoje siły w celu wzmocnienia potęgi Państwa Suderlandzkiego, nie działać na szkodę Narodu, ani Państwa, działać na rzecz dobra wspólnego i interesu narodowego oraz wypełniać należycie wszystkie swoje obowiązki.”
2) Nowo wybrany wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: „Ja, mianowany przez Zgromadzenie Narodowe na funkcję Wiceprzewodniczącego, przysięgam wypełniać swoje obowiązki, należycie i godnie zastępować Przewodniczącego w Jego obowiązkach kiedy zajdzie taka potrzeba oraz nie działać na szkodę państwa, ani Narodu.”
§ 19
1) W przypadku gdy Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego umrze, złoży rezygnację, zrzecze się obywatelstwa w trakcie trwania kadencji, należy zwołać sesję nadzwyczajną Zgromadzenia Narodowego w przeciągu 7 dni
2) Do czasu wybrania nowego Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, stanowisko pełni Wiceprzewodniczący Rady.
§ 20
Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego:
1) Reprezentuje państwo na zewnątrz. Negocjuje umowy międzynarodowe, gospodarcze i polityczne, które wymagają ratyfikacji przez Zgromadzenie Narodowe;
2) Przyjmuje i wyznacza posłańców dyplomatycznych;
3) Wzywa i odracza sesje Zgromadzenia Narodowego;
4) Może składać Zgromadzeniu Narodowego sprawozdania dotyczące stanu Państwa i zalecać Zgromadzeniu takie środki, które uzna za konieczne i celowe;
5) Może być członkiem komitetu wykonawczego;
6) Przyznaje odznaczenia, chyba że upoważni do tego inny organ i udziela zgody obywatelom Suderlandu do akceptacji zagranicznych odznaczeń i tytułów;
7) Przyznaje obywatelom tytuły naukowe, w szczególności powołując profesorów uniwersyteckich
8) Jest patronem inicjatyw obywatelskich;
9) Stoi na straży kultury, działa na rzecz utrzymania i poszerzenia dorobku kulturowego Państwa Suderlandzkiego.
§ 21
Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego jest Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego.
§ 22
Przepisy dotyczące Przewodniczącego Rady, obowiązują wobec Wiceprzewodniczącego Rady, gdy Przewodniczący nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków.
 
Część Czwarta: Komitet Wykonawczy
§ 23
1) Członkiem Komitetu Wykonawczego może zostać każdy obywatel Państwa Suderlandzkiego, którego sprawowana funkcja tego nie uniemożliwia.
2) Obywatel ma prawo być członkiem więcej niż jednego resortu komitetu wykonawczego.
§ 24
Zadaniem Komitetu wykonawczego jest wypełnianie poleceń Zgromadzenia Narodowego i zaleceń wynikających z aktów prawnych.
§ 25
1) Zgromadzenie Narodowe decyduje o tym, jakie resortu komitetu wykonawczego powinny w danej kadencji obowiązywać.
2) Wyjątkiem jest stanowisko Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych, będącego zarazem kierownikiem spraw wojskowych
§ 26
1) Członkowie Komitety Wykonawczego są wybierani przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością przy obecności większości deputowanych;
2) Wybór Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych są zawarte w piątej części ustawy zasadniczej.
§ 27
Członek Komitetu Wykonawczego po wybraniu składa przed Zgromadzenie Narodowe ślubowanie o treści: „Ja, mianowany z woli Zgromadzenia Narodowego na funkcję Komisarza, przyrzekam wypełniać rzetelnie swoje obowiązki oraz w działaniu mieć na uwadze dobro wspólne Narodu oraz interes państwa.”
§ 28
Kadencja członka komitetu może zostać zakończona, przed upływem kadencji na wskutek dobrowolnej rezygnacji, odwołania przez Zgromadzenie lub skazaniem wyroku sądu najwyższego.
Część piąta: Siły Zbrojne
§ 29
Siły zbrojne Państwa Suderlandzkiego są niezależne od któregokolwiek z konstytucyjnych organów władzy.
§ 30
Tożsamość oraz kierunek działania Sił Zbrojnych określa Naczelny Wódz Sił zbrojnych.
§ 31
Siły Zbrojne:
1) stoją na straży utrzymania porządku rewolucji 7 września;
2) Bronią granic, niepodległości i suwerenności Państwa Suderlandzkiego;
3) ochroną obywateli i organów władzy w sytuacji zagrożenia;
4) stoją na straży prawa i pokoju
§ 32
Naczelny Wódz Sił Zbrojnych:
1) Zostaje chętny obywatel Państwa Suderlandzkiego, będący członkiem Sił Zbrojnych, o najwyższym stopniu spośród grona ochotników. W przypadku gdy znajdzie się dwóch kandydatów o tym samym stopniu wojskowym, decyduje staż;
2) Pełni funkcję administracyjną w sprawach wojskowych
3) Mianuje i degraduje żołnierzy
4) Dowodzi wszystkimi rodzajami Sił Zbrojnych
5) Mianuje i odwołuje dowódców jednostek wojskowych
6) Jest specjalnym członkiem komitetu wykonawczego
§ 33
1) Plebiscyt na Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, w przypadku opróżnienia urzędu;
2) Plebiscyt trwa 3 dni lub do zgłoszenia się pierwszego ochotnika
§ 34
1) Kadencja Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych nie jest ograniczona czasowo
2) Naczelny Wódz Sił Zbrojnych może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdej chwili
3) Prawo do odsunięcia Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ma Sąd Najwyższy wydający wyrok oskarżający o dopuszczenie o zdradę stanu
Część szósta: władza sądownicza
§ 35
Władza sądownicza w Państwie Suderlandu jest oparta o niezawisły Sąd Najwyższy.
§ 36
Prezesem Sądu Najwyższego zostaje osoba wybrana w wyborach powszechnych na kadencję 6 miesięcy
§ 37
Sąd Najwyższy:
1) Bada zgodność aktów prawnych z konstytucją;
2) Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami władzy;
3) Bada prawidłowy przebieg wyborów i referendów;
4) Ogłasza termin wyborów do Zgromadzenia Narodowego i wyborów na Sędziego Sądu Najwyższego;
5) Rozpatrywanie skarg na organy państwowe;
6) Rozpatrywanie wniosków złożonych na wokandę przez wszystkich obywateli Państwa Suderlandzkiego.
§ 38
Prezes Sądu Najwyższego w trakcie pełnienia swojej kadencji może powołać sędziów pomocniczych, na których zgodę wyrazić musi Zgromadzenie Narodowe.
§ 39
Kadencja Sędziego Sądu Najwyższego może wygasnąć przed końcem kadencji, jeżeli:
1) Dobrowolnego zrzeczenia się tej funkcji
2) Poprzez odwołanie przez Zgromadzenie Narodowe przy bezwzględnej większości głosów
3) Sędzia pomocniczy może zostać w każdej chwili odwołany przez Prezesa Sądu Najwyższego
Część siódma: źródła prawa
§ 40
Źródłami obowiązującego na terenie Państwa Suderlandzkiego, opublikowanymi w odpowiednim dziale, są:
1) Konstytucja Państwa Suderlandzkiego
2) Ustawy
3) Rozporządzenia
4) Uchwały
5) Dyrektywy
6) Ratyfikowane Umowy Międzynarodowe
§ 41
Proces legislacyjny:
1. Inicjatywa ustawodawcza:
1) Inicjatywa ustawodawcza należy do członków Zgromadzenia Narodowego, członków Komitetu Wykonawczego lub grupy złożonej z co najmniej trzech obywateli
2) Projekty są składane do Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego
2. Etap Parlamentarny:
1) Projekty ustaw rozpatruje Zgromadzenie Narodowe w III Czytaniach;
2) Prawo do wnoszenia poprawek przysługuje wnioskodawcy i członkom Zgromadzenia Narodowego
3) Poprawki można składać pomiędzy I i II czytaniem
4) Jeżeli nie ma żadnych poprawek, nie ma III czytania i głosowanie nad finalną wersją projektu następuje w II czytaniu;
5) Zgromadzenie Narodowe uchwala projekty ustaw zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych.
3. Etap postparlamentarny:
1) uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe projekt podpisuje i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego w czasie 3 dni od zakończenia głosowania;
2) Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego może skierować projekt do Sądu Najwyższego w celu zbadania konstytucyjności ustawy;
3) Jeżeli w danym terminie Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego nie podpisze ustawy lub nie zdecyduje o losie przyjętej przez Radę ustawy, trafia ona do Sądu Najwyższego, który bada jej zgodność z konstytucją i w przypadku braku zastrzeżeń staje się ona aktem prawnym.
§ 42
Rozporządzenia wydają członkowie komitetu wykonawczego i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego w celu uzupełnienia lub wykonania prawa wynikającego z obowiązujących ustaw.
§ 43
Uchwały:
1) Uchwały są przyjmowane przez Zgromadzenie Narodowe w przyspieszonym trybie legislacyjnym
2) Przyspieszony tryb legislacyjny rozumie się jako I czytanie, przed którym można złożyć poprawki
3) Prawo do składania projektów uchwał przysługują członkom Komitetu Wykonawczego i deputowanym Zgromadzenia Narodowego
§ 44
Dyrektywy:
1) Akt prawny o mocy uchwały
2) Mogą być wydawane tylko podczas trwania stanu nadzwyczajnego
3) Prawo do wydawania dyrektyw przysługuje Naczelnemu Wodzowi Sił Zbrojnych i Przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego
§ 45
[Umowy Międzynarodowe]
§ 46
Rada Generalna w konsultacji z Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych może zdecydować o wejście w stan wojny z innym państwem.
§ 47
Referendum:
1) Ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego
2) Referendum jest wiążące przy frekwencji minimum 30%
Część ósma: Infrastruktura Państwa
§ 48
Za infrastrukturę Państwa uznaje się:
1) Forum
2) Bank Państwowy
3) Oficjalny czat państwowy
4) Pozostałe strony państwowe
§ 49
Funkcję administracyjną na forum pełni Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, Prezes Sądu Najwyższego, Naczelny Wódz Sił Zbrojnych
§ 50
Za stronę banku odpowiada osoba, której Zgromadzenie Narodowe powierzyła pieczę nad gospodarką Państwa.
§ 51
Pozostałe elementy infrastruktury państwa są regulowane przez inne akty prawne.
Część dziewiąta: Stany Nadzwyczajne
§ 52
Stan wyjątkowy:
1) Wprowadzany jest w przypadku awarii forum, bądź zagrożenia stabilności Państwa
2) Ogłasza go Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego na podstawie decyzji Zgromadzenia
3) Na czas wprowadzenia stanu wyjątkowego zawiesza się prawa i wolności obywatelskie oraz wybory
4) Na czas stanu wyjątkowego zawiesza się funkcjonowanie Zgromadzenia Narodowego, zaś jego kompetencje przekazywane są Przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego
5) Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i Naczelny Wódz Sił Zbrojnych mogą na czas trwania Stanu Wyjątkowego wydawać dyrektywy;
6) Stan wyjątkowy można ogłosić na okres nie dłuższy niż 28 dni, z możliwością pojedynczego przedłużenia o maksymalnie 14 dni.
§ 53
Stan klęski:
1) Może zostać wprowadzony w przypadku nieaktywności urzędników państwowych lub problemów technicznych z infrastrukturą państwa
2) Na czas klęski organy państwowe zawieszają działalność
3) Stan klęski trwa do momentu zażegnania problemu
4) W przypadku gdy stanu klęski nie uchyli przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, czyni to Prezes Sądu Najwyższego
Część dziesiąta: Postanowienia ogólne
§ 54
1) Obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego jest jedno i jednolite
2) Szczegółowe warunki nabywania i utraty obywatelstwa określa ustawa
§ 55
1) Jednostki administracyjne powołuje się w celu spełnienia potrzeb kulturalnych i społecznych ludności
2) Administracja Państwa opiera się na regionalnym systemie administracyjnym. Regiony dzielą się na Hrabstwa, Hrabstwa na dystrykty.
§ 56
Stolicą Państwa Suderlandzkiego jest Deliland.
§ 57
1) Kolorami Państwa Suderlandzkiego to: żółty, biały i czerwony
2) Godło, Flaga i pozostałe symbole państwowe określa w dokładny sposób ustawa
Część jedenasta: Rewizja Konstytucji
§ 58
Inicjatywę rewizji posiada grupa pięciu obywateli, dwóch deputowanych oraz Naczelny Wódz Sił Zbrojnych
§ 59
Rewizja Konstytucji może dotyczyć ustawy zasadnicznej w częściach: Drugiej, Trzeciej, Czwartej, Piątej i Szóstej.
§ 60
Projekt nowelizacji przechodzi proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego przed zatwierdzeniem nowelizacji może ogłosić referendum ogólnokrajowe w tej sprawie.
§ 61
Zmiana konstytucji:
1) Projekt zmiany konstytucji może przygotować grupa siedmiu obywateli, trzech deputowanych oraz Naczelny Wódz Sił zbrojnych
2) Projekt zmiany konstytucji przechodzi przez proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Przed zdecydowaniem o dalszym losie zmiany Konstytucji, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego może ogłosić referendum ogólnokrajowe.
Część Dwunasta: Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§ 62
Konstytucja wchodzi w życie dzień po jej uchwaleniu
§ 63
1)Wszystkie Części niniejszej konstytucji (deklaracja, artykuły podstawowe i postanowienia szczegółowe) są ważne jako całość;
2) Interpretacja poszczególnych postanowień niniejszej konstytucji opiera się na duchu całości i zasadach, na których jest oparta
3) Interpretacja i stosowanie wszystkich innych przepisów porządku prawnego musi być zawsze zgodne z Konstytucją.
§ 64
Z dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji, Uchwała Konstytucyjna z dnia 7 września przestaje obowiązywać.
§ 65
W przeciągu 14 dni od wejścia w życie konstytucji w Państwie Suderlandzkim muszą się odbyć wybory do Zgromadzenia Narodowego i wybory na Sędziego Sądu Najwyższego
§ 66
Senatorowie XIV Kadencji pełnią swój urząd do ogłoszenia wyników wyborów do Zgromadzenia Narodowego kontynuują swoją kadencję pełniąc ten sam zakres obowiązków jaki obowiązuje Radę Generalną.
§ 67
Naczelnik Państwa, ustanowiony Uchwałą Konstytucyjną z dnia 7 września, pełni swoją funkcję do momentu wybrania Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego.
§ 68
Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych pozostaje osoba, która została nim wybrana na mocy Uchwały Konstytucyjnej z dnia 7 września
§ 69
Członkowie dotychczasowego komitetu wykonawczego pełnią swoją funkcję, do czasu obrania nowych osób na te stanowiska przez Komitet Wykonawczy
§ 70
Prezesem Sądu Najwyższego do wybrania do momentu wybrania nowego, pełni obywatel pełniący dotychczasowo tę funkcję.
§ 71
Osoby, które przeprowadziły rewolucję 7 września 2019 roku nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za działania podjęte w trakcie rewolucji oraz w momencie obowiązywania Uchwały Konstytucyjnej  z dnia 7 września.
Norbert Byfyj - Wiceelektor, Deputowany, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów,  Doktor Hab. Chemii


Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoZłota Odznaka „W Służbie Oświaty”Oznaka Obywatelska
Odpowiedz
#8
Chodziło mi raczej, by istniała wersja tego projektu, którą swobodnie można by aktualizować o poprawki... No ale to też powinno spełnić swoją rolę na ten moment.
Ferdynand Dugosz - Senator XIII Kadencji, Prezes Suderlandzkiej Agencji Kosmicznej


Kotylion (3 rocznica niepodległości)Order za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#9
Poprawki:

Zmiana treści art VIII na:
Cytat:1. Władzę Sądowniczą sprawują niezależne sądy
2. Sędzią Sadu Najwyższego zostaje się wybranym w głosowaniu powszechnym
3. Członkowie Sądu Najwyższego są bezstronni i kierują się w swych wyrokach jedynie sprawiedliwością

Dodanie do § 1 następującej treści:
Cytat:6) Nie jest karana lub ścigana przez polskie prawo

Dodanie do § 3 następującej treści:
Cytat:9) Ochrony prawnej oraz sprawiedliwych wyroków

Zmiana treści § 26 na:
Cytat:1) Członkowie Komitety Wykonawczego są wybierani przez Zgromadzenie Narodowe zwykłą większością przy obecności większości deputowanych;
2) Wybór Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych są zawarte w piątej części ustawy zasadniczej.

Zmiana treści § 33 na:
Cytat:1) Plebiscyt na Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, w przypadku opróżnienia urzędu;
2) Plebiscyt trwa 3 dni

Zmiana treści § 43 na:
Cytat:Uchwały:
1) Uchwały są przyjmowane przez Zgromadzenie Narodowe w przyspieszonym trybie legislacyjnym
2) Przyspieszony tryb legislacyjny rozumie się jako jedno czytanie, przed którym można złożyć poprawki
3) Prawo do składania projektów uchwał przysługują członkom Komitetu Wykonawczego i deputowanym Zgromadzenia Narodowego

Zmiana treści § 45 na:
Cytat:1) Umowy międzynarodowe są aktami prawnymi wiążącymi Państwo Suderlandzkie oraz inny twór państwowy na zasadach zawartych w treści umowy
2) Umowy międzynarodowe zyskują moc prawną wraz z podpisaniem ich przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego oraz upoważnionego do tego przedstawiciela drugiej strony

Zmiana treści § 47 na:
Cytat:Referendum:
1) Ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego
2) Referendum jest wiążące przy frekwencji minimum 50%

Zmiana treści § 69 na:
Cytat:Członkowie dotychczasowego komitetu wykonawczego pełnią swoją funkcję, do czasu obrania nowych osób na te stanowiska przez Zgromadzenie Narodowe
Ferdynand Dugosz - Senator XIII Kadencji, Prezes Suderlandzkiej Agencji Kosmicznej


Kotylion (3 rocznica niepodległości)Order za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#10
W związku z tym, że może nie być mnie na sesji, kieruję kilka pytań co do poprawek.

1) Jesteśmy państwem autorytarnym czy bawimy się w demokrację? Po co konstytucyjnie dawać przepis o niezawisłości sądów skoro mamy wyraźnie zapis, że mamy być państwem autorytarnym. Przez "niezawisłość" i "niezależność" sądów nie udało się uwalić zdrajcy za pierwszym razem, innym razem jeden sędzia anulował kilka wyroków innego sędziego, jeszcze następnym razem sędzia z wyrokiem usunął sędziego będąc w składzie orzekającym. Naprawdę, nie musimy tworzyć až takiej fasady, bo będzie przerost bezużytecznych i sprzecznych ze stanem faktycznych zasad prawnych. Podkreślmy jasno, że jesteśmy państwem autorytarnym i dostosujmy prawo pod autorytaryzm.

2) Jak Pan chce weryfikować to czy ktoś jest ścigany lub skazany przez polskie prawo? Jak mnie będą ścigać za propagowanie faszyzmu to mnie zbanujecie? Albo jak ktoś ukradnie radio to też zostanie mu konto zablokowane? No i jak ma wyglądać procedura weryfikacji tego, czy ktoś jest ścigany?

3) Jak w punkcie 1. Sprawiedliwe wyroki były i zrujnowały republikę.

4) 50% frekwencja aby referendum było wiążące w obecnej sytuacji gdzie mamy więcej nieaktywnych niż aktywnych sprawia, że robienie referendum będzie po prostu bez sensu. Próg frekwencji powinien być max. 30% lub w ogóle wyrzucić przepis o wymaganej frekwencji i uznać, że nawet jeśli tylko jeden obywatel weźmie udział w referendum - jest ono wiążące.
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#11
Moją propozycją jest zmiana nazwy stanowiska "Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego" na Elektora we wszystkich odnoszących się do niego punktach i artykułach.

Jako że nie wiem czy będę w stanie pojawić się w Senacie, wyjaśnię tą zmianę teraz. Otóż Przewodniczący... jest po prostu zbyt długą nazwą, wręcz niemożliwą do posługiwania się nią w codziennym języku. Jest ponadto pozbawiona prestiżu i przywodzi na myśl bardziej funkcję korporacyjną aniżeli państwową, i to na najwyższym szczeblu (przynajmniej w moim odczuciu)

Elektor zaś byłby powiewem oryginalności, bo ile mikropaństw miało funkcję Elektora? Byłoby też miłym ukłonem w stronę naszej historii przedwirtualnej (zanim powstała monarchia, Suderlandem rządzili Elektorzy).

Oprócz tego zauważyłem że wciąż przeplata się w niektórych artykułach "Rada Generalna", więc przydałoby się jeszcze pod względem merytorycznym poprawić projekt i usunąć takowe "archaizmy".
Gregory Mykko - Senator XIII Kadencji Doktor Hab. Spraw Społecznych

Stań na grobie milionów i zapytaj ich, czy honor ma znaczenie. Ich cisza będzie odpowiedzią

[Obrazek: R827141.png]


Kotylion (3 rocznica niepodległości)Order za Osobiste MęstwoOrder Ojczyzny
Odpowiedz
#12
(03.11.2019, 10:50)Karl von Schwarzengrau napisał(a): W związku z tym, że może nie być mnie na sesji, kieruję kilka pytań co do poprawek.

1) Jesteśmy państwem autorytarnym czy bawimy się w demokrację? Po co konstytucyjnie dawać przepis o niezawisłości sądów skoro mamy wyraźnie zapis, że mamy być państwem autorytarnym. Przez "niezawisłość" i "niezależność" sądów nie udało się uwalić zdrajcy za pierwszym razem, innym razem jeden sędzia anulował kilka wyroków innego sędziego, jeszcze następnym razem sędzia z wyrokiem usunął sędziego będąc w składzie orzekającym. Naprawdę, nie musimy tworzyć až takiej fasady, bo będzie przerost bezużytecznych i sprzecznych ze stanem faktycznych zasad prawnych. Podkreślmy jasno, że jesteśmy państwem autorytarnym i dostosujmy prawo pod autorytaryzm.

2) Jak Pan chce weryfikować to czy ktoś jest ścigany lub skazany przez polskie prawo? Jak mnie będą ścigać za propagowanie faszyzmu to mnie zbanujecie? Albo jak ktoś ukradnie radio to też zostanie mu konto zablokowane? No i jak ma wyglądać procedura weryfikacji tego, czy ktoś jest ścigany?

3) Jak w punkcie 1. Sprawiedliwe wyroki były i zrujnowały republikę.

4) 50% frekwencja aby referendum było wiążące w obecnej sytuacji gdzie mamy więcej nieaktywnych niż aktywnych sprawia, że robienie referendum będzie po prostu bez sensu. Próg frekwencji powinien być max. 30% lub w ogóle wyrzucić przepis o wymaganej frekwencji i uznać, że nawet jeśli tylko jeden obywatel weźmie udział w referendum - jest ono wiążące.

2) No dość trudno to zweryfikować, ale wypadałoby mieć możliwość zablokowania obywatelstwa w przypadku, gdyby na jaw wyszła jakaś afera. Dużej części warunków nie jesteśmy w stanie przecież zweryfikować.

4) Mamy dużo nieaktywnych osób, ale spójrzmy też na to tak, że duża część z nich niedługo utraci obywatelstwo. 30% to w naszych warunkach dość niski wymóg i może sporo nieprzyjemnych rzeczy się w związku z tym wydarzyć.

Do 1 i 3 trudno mi się odnieść nawet... NO kurcze no. Autorytaryzm to jedno, ale nie chcemy stworzyć przecież dyktatury (do tego jawnej), w której obywatele nie mają nadziei na sprawiedliwy wyrok. To czym ma się kierować sędzia podczas procesu, jak nie sprawiedliwością? Sądy przecież z zasady temu służą, by sprawiedliwie rozstrzygać spory. Jeśli Pan chce coś tu zmieniać, to zwyczajnie prawo, według którego ci sprawiedliwi sędziowie będą sądzić.

I nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że to sprawiedliwe wyroki nas wpędziły w rewolucję. Gdyby tamte wyroki były sprawiedliwe, to żadna rewolucja by nie wybuchła. Inaczej - czy uważa Pan, że jest złym człowiekiem i ta cała rewolucja była tylko po to, byśmy mogli załatwić własne interesy?
Ferdynand Dugosz - Senator XIII Kadencji, Prezes Suderlandzkiej Agencji Kosmicznej


Kotylion (3 rocznica niepodległości)Order za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#13
Patrząc obiektywnie, wyroki wydane przez Pana Marksa były sprawiedliwe, a w imię sprawiedliwości i niezawisłości Sądu postanowił popełnić wirtualne samobójstwo byle nie zbrudzić sobie rąk rewolucją. Pamięta Pan to?
Czy jestem złym człowiekiem? Czy my jesteśmy złymi ludźmi? Nie lubię rzucać przymiotnikami dobry/zły, bo to dziecinne i to sprawia, że otoczenie staje się czarno - białe.

Dwa, samo tworzenie autorytaryzmu jest tworzeniem dyktatury, bo autorytaryzm to rodzaj dyktatury... Poza tym, dyktatura niejawna jest gorsza od niejawnej z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że nikt nie wie co robić i czego się spodziewać. A drugi jest jeszcze gorszy, bo dyktatura niejawna utrudnia sprawne funkcjonowanie państwa.

Wracając do weryfikacji problemów z prawem realnym. Czy naprawdę myśli Pan, że ktoś przybiegłby do mikronacji tylko po to aby poprosić kogoś o pomoc w ukryciu zwłok lub ucieczki do Argentyny?
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#14
Po wprowadzeniu ostatnich poprawek


Cytat:Deklaracja
My,
NARÓD SUDERLANDZKI
Pragnąc Pokoju i Trwałości w naszej wspólnocie,
Porzucając zło minionych lat tak jak wyrywa się chwasty,
Patrząc dumnie w przyszłość,
Wiernie podążając za zasadami,
NARODOWEJ REWOLUCJI,
W potrzebie ugruntowania
Porządku i suwerenności Narodu
Jako Wielka Wspólnota Ducha i Wartości,
ustanawiamy niniejszą
USTAWĘ ZASADNICZĄ,
jako prawo fundamentalne Państwa Suderlandzkiego
Będącym Polityczną Organizacją Narodu.


Niech Bóg błogosławi Suderland!


 
Artykuły Fundamentalne Konstytucji
 
Art. I
Państwo Suderlandzkie jest państwem Autorytarnym.
Art. II
Naród stanowi wyłączne źródło całej władzy w państwie.
Art. III
Państwo gwarantuje wszystkim swoim obywatelom wolność osoby i jej ekspresję oraz dba o możliwość uzyskania tych samych możliwości.
Art. IV
Suwerenny Naród przekazuje władzę organom przedstawicielskim, które są wybierane przez naród, kontrolowane przez naród i odpowiadają przed narodem.
Art. V
Najwyższym organem władzy ustawodawczej jest Zgromadzenie Narodowe składające się z jednej izby. Ma 5 członków wybieranych na okres czterech miesięcy.
Art. VI
Głową Państwa jest Elektor Państwa Suderlandzkiego, który jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na okres trwania kadencji zgromadzenia.
Art. VII
Najwyższym organem władzy rządowej jest komitet wykonawczy. Odpowiada przed Zgromadzeniem Narodowym. Jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Narodowe.
Art. VIII
1. Władzę Sądowniczą sprawują niezależne sądy.
2. Sędzią Sadu Najwyższego zostaje się wybranym w głosowaniu powszechnym.
3. [do debaty]
Art. IX
Systemem gospodarczym w Państwie Suderlandzkim jest społeczna gospodarka rynkowa.
 
Szczegółowe Przepisy Konstytucji
Część pierwsza: Obywatelstwo
§ 1
Obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego może uzyskać osoba, która:
1) przebywa na terenie państwa nie mniej niż 5 dni;
2) nie jest karana lub ścigana przez suderlandzkie prawo;
3)  publicznie nie dopuściła się przed przyjazdem do Państwa Suderlandzkiego działań szkodzących wizerunkowi Suderlandu lub poniżania jego obywateli;
4) nie posiada obywatelstwa innej mikronacji lub nie utożsamia się z organizacją nawiązującą do struktur państw mikronacyjnych;
5) obywatel innej mikronacji, jeśli między Państwem Suderlandzkim, a inną mikronacją doszło do zawarcia traktatu, który upoważnia do uzyskania obywatelstwa.
§ 2
Organem odpowiedzialnym za nadanie obywatelstwa jest Elektor Państwa Suderlandzkiego i Kierownik odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne i administrację.
§ 3
Obywatelowi przysługuje prawo do:
1) Biernego i Czynnego prawa wyborczego;
2) Własności prywatnej;
3) Swobody w działalności gospodarczej;
4) Wolności myśli, sumienia i światopoglądu;
5) Tworzenia i korzystania z dorobku kulturalnego;
6) Słusznych warunków pracy i wynagrodzenia;
7) Otrzymania wykształcenia;
8) Złożenia petycji w dowolnym organie władzy publicznej.
§ 4
Do obowiązków obywatela wobec Państwa należy:
1) Bezwzględna lojalność wobec Państwa Suderlandzkiego, przestrzeganie konstytucji i prawa;
2) Wykonywanie wszystkich funkcji publicznych, do których zostali powołani przez lud;
3) Płacenia podatków i opłat publicznych;
4) Obrona państwa oraz jego porządku.
 
Część Druga: Zgromadzenie Narodowe
§ 5
1. Siedzibą Zgromadzenia Narodowego jest Deliland
2. Tymczasowo Zgromadzenie Narodowe może być wezwane w inne miejsce.
§ 6
Szczegóły dotyczące wyborów do Zgromadzenia Narodowego określa ustawa.
§ 7
Na swoim pierwszym posiedzeniu w Zgromadzeniu Narodowym deputowany składa następujące zobowiązanie: „Przysięgam, że będę lojalny wobec Państwa Suderlandzkiego. Będę przestrzegał jego praw i wypełnię swój mandat zgodnie z moją najlepszą wiedzą i sumieniem, z korzyścią dla narodu i państwa”.
§ 8
Deputowani wykonują swój mandat osobiście. Mogą zrezygnować w każdym momencie.
§ 9
Funkcja deputowanego nie może łączyć się funkcją Sędziego Sądu Najwyższego.
§ 10
Zgromadzenie Narodowe obraduje w trybie sesyjnym. Sesje odbywają się gdy wymaga tego dobro państwa, albo napłynie odpowiednia liczba projektów.
§ 11
Sesje Zgromadzenia Narodowego są zwoływane przez Elektor Państwa Suderlandzkiego, bądź jego zastępcę.
§ 12
1) Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego są z reguły jawne.
2) Posiedzenia niepubliczne mogą się odbywać tylko gdy zgodę wyrazi co najmniej połowa członków Zgromadzenia.
§ 13
Do zadań Zgromadzenia Narodowego należy:
1) Wybieranie i odwoływanie Elektora Państwa Suderlandzkiego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego;
2) Ustalanie linii politycznej państwa;
3) Tworzenie i Uchwalanie aktów prawnych;
4) Wybieranie i odwoływanie członków komitetu wykonawczego.
§ 14
Zgromadzenie Narodowe jest uprawniona do interpelacji członków komitetu wykonawczego w zakresie ich kompetencji. Odpowiadanie na interpelacje powinno być obowiązkiem członku komitetu wykonawczego.

Część trzecia: Elektor Państwa Suderlandzkiego

§ 15
Każdy członek Zgromadzenia Narodowego może zostać wybrany na Elektora Państwa Suderlandzkiego.
§ 16
1) Elektora Państwa Suderlandzkiego wybiera Zgromadzenie Narodowe;
2) Wybór jest ważny, jeżeli nastąpi to przy obecności większości członków Zgromadzenia bezwzględną większością głosów;
3) Pozostałe szczegóły wyboru ustala ustawa.
§ 17
Wybory przeprowadzane są na sesji otwarcia Zgromadzenia Narodowego.
§ 18
1) Nowo wybrany Elektor Państwa Suderlandzkiego jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: „Ja, wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na funkcję Elektora Państwa Suderlandzkiego, uroczyście przysięgam poświęcić wszystkie swoje siły w celu wzmocnienia potęgi Państwa Suderlandzkiego, nie działać na szkodę Narodu, ani Państwa, działać na rzecz dobra wspólnego i interesu narodowego oraz wypełniać należycie wszystkie swoje obowiązki.”;
2) Nowo wybrany wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: „Ja, mianowany przez Zgromadzenie Narodowe na funkcję Wiceprzewodniczącego, przysięgam wypełniać swoje obowiązki, należycie i godnie zastępować Elektora w Jego obowiązkach kiedy zajdzie taka potrzeba oraz nie działać na szkodę państwa, ani Narodu.”.
§ 19
1) W przypadku gdy Elektor Państwa Suderlandzkiego umrze, złoży rezygnację, zrzeknie się obywatelstwa w trakcie trwania kadencji, należy zwołać sesję nadzwyczajną Zgromadzenia Narodowego w przeciągu 7 dni;
2) Do czasu wybrania nowego Elektora Państwa Suderlandzkiego, stanowisko pełni Wiceprzewodniczący.
§ 20
Elektor Państwa Suderlandzkiego:
1) Reprezentuje państwo na zewnątrz. Negocjuje umowy międzynarodowe, gospodarcze i polityczne, które wymagają ratyfikacji przez Zgromadzenie Narodowe;
2) Przyjmuje i wyznacza posłańców dyplomatycznych;
3) Wzywa i odracza sesje Zgromadzenia Narodowego;
4) Może składać Zgromadzeniu Narodowego sprawozdania dotyczące stanu Państwa i zalecać Zgromadzeniu takie środki, które uzna za konieczne i celowe;
5) Może być członkiem komitetu wykonawczego;
6) Przyznaje odznaczenia, chyba że upoważni do tego inny organ i udziela zgody obywatelom Suderlandu do akceptacji zagranicznych odznaczeń i tytułów;
7) Przyznaje obywatelom tytuły naukowe, w szczególności powołując profesorów uniwersyteckich
8) Jest patronem inicjatyw obywatelskich;
9) Stoi na straży kultury, działa na rzecz utrzymania i poszerzenia dorobku kulturowego Państwa Suderlandzkiego.
§ 21
Zastępcą Elektora Państwa Suderlandzkiego jest Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego.
§ 22
Przepisy dotyczące Elektora Państwa Suderlandzkiego, obowiązują wobec Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, gdy Elektor Państwa Suderlandzkiego nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków.
 
Część Czwarta: Komitet Wykonawczy
§ 23
1) Członkiem Komitetu Wykonawczego może zostać każdy obywatel Państwa Suderlandzkiego, którego sprawowana funkcja tego nie uniemożliwia.
2) Obywatel ma prawo być członkiem więcej niż jednego resortu komitetu wykonawczego.
§ 24
Zadaniem Komitetu wykonawczego jest wypełnianie poleceń Zgromadzenia Narodowego i zaleceń wynikających z aktów prawnych.
§ 25
1) Zgromadzenie Narodowe decyduje o tym, jakie resorty komitetu wykonawczego powinny w danej kadencji obowiązywać.
2) Wyjątkiem jest stanowisko Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych, będącego zarazem kierownikiem spraw wojskowych.
§ 26
1) Członkowie Komitety Wykonawczego są wybierani przez Zgromadzenie Narodowe zwykłą większością przy obecności większości deputowanych;
2) Wybór Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych są zawarte w piątej części ustawy zasadniczej.
§ 27
Członek Komitetu Wykonawczego po wybraniu składa przed Zgromadzenie Narodowe ślubowanie o treści: „Ja, mianowany z woli Zgromadzenia Narodowego na funkcję Komisarza, przyrzekam wypełniać rzetelnie swoje obowiązki oraz w działaniu mieć na uwadze dobro wspólne Narodu oraz interes państwa.”
§ 28
Kadencja członka komitetu może zostać zakończona, przed upływem kadencji na wskutek dobrowolnej rezygnacji, odwołania przez Zgromadzenie lub skazaniem wyroku Sądu Najwyższego.
Część piąta: Siły Zbrojne
§ 29
Siły Zbrojne Państwa Suderlandzkiego są niezależne od któregokolwiek z konstytucyjnych organów władzy.
§ 30
Tożsamość oraz kierunek działania Sił Zbrojnych określa Naczelny Wódz Sił zbrojnych.
§ 31
Siły Zbrojne:
1) stoją na straży utrzymania porządku rewolucji 7 września;
2) Bronią granic, niepodległości i suwerenności Państwa Suderlandzkiego;
3) ochroną obywateli i organów władzy w sytuacji zagrożenia;
4) stoją na straży prawa i pokoju.
§ 32
Naczelny Wódz Sił Zbrojnych:
1) Zostaje chętny obywatel Państwa Suderlandzkiego, będący członkiem Sił Zbrojnych, o najwyższym stopniu spośród grona ochotników. W przypadku gdy znajdzie się dwóch kandydatów o tym samym stopniu wojskowym, decyduje staż;
2) Pełni funkcję administracyjną w sprawach wojskowych;
3) Mianuje i degraduje żołnierzy;
4) Dowodzi wszystkimi rodzajami Sił Zbrojnych;
5) Mianuje i odwołuje dowódców jednostek wojskowych;
6) Jest specjalnym członkiem komitetu wykonawczego.
§ 33
1) Plebiscyt na Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ogłasza Elektor Państwa Suderlandzkiego, w przypadku opróżnienia urzędu;
2) Plebiscyt trwa 3 dni.
§ 34
1) Kadencja Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych nie jest ograniczona czasowo;
2) Naczelny Wódz Sił Zbrojnych może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdej chwili;
3) Prawo do odsunięcia Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ma Sąd Najwyższy wydający wyrok oskarżający o dopuszczenie o zdradę stanu.

Część szósta: władza sądownicza
§ 35
Władza sądownicza w Państwie Suderlandu jest oparta o niezawisły Sąd Najwyższy.
§ 36
Prezesem Sądu Najwyższego zostaje osoba wybrana w wyborach powszechnych na kadencję 6 miesięcy.
§ 37
Sąd Najwyższy:
1) Bada zgodność aktów prawnych z konstytucją;
2) Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami władzy;
3) Bada prawidłowy przebieg wyborów i referendów;
4) Ogłasza termin wyborów do Zgromadzenia Narodowego i wyborów na Sędziego Sądu Najwyższego;
5) Rozpatrywanie skarg na organy państwowe;
6) Rozpatrywanie wniosków złożonych na wokandę przez wszystkich obywateli Państwa Suderlandzkiego.
§ 38
Prezes Sądu Najwyższego w trakcie pełnienia swojej kadencji może powołać sędziów pomocniczych, na których zgodę wyrazić musi Zgromadzenie Narodowe.
§ 39
Kadencja Sędziego Sądu Najwyższego może wygasnąć przed końcem kadencji, jeżeli:
1) Dobrowolnego zrzeczenia się tej funkcji;
2) Poprzez odwołanie przez Zgromadzenie Narodowe przy bezwzględnej większości głosów;
3) Sędzia pomocniczy może zostać w każdej chwili odwołany przez Prezesa Sądu Najwyższego.

Część siódma: źródła prawa
§ 40
Źródłami obowiązującego na terenie Państwa Suderlandzkiego, opublikowanymi w odpowiednim dziale, są:
1) Konstytucja Państwa Suderlandzkiego;
2) Ustawy;
3) Rozporządzenia;
4) Uchwały;
5) Dyrektywy;
6) Ratyfikowane Umowy Międzynarodowe.
§ 41
Proces legislacyjny:
1. Inicjatywa ustawodawcza:
1) Inicjatywa ustawodawcza należy do członków Zgromadzenia Narodowego, członków Komitetu Wykonawczego lub grupy złożonej z co najmniej trzech obywateli;
2) Projekty są składane do Elektora Państwa Suderlandzkiego.
Etap Parlamentarny:
1) Projekty ustaw rozpatruje Zgromadzenie Narodowe w III Czytaniach;
2) Prawo do wnoszenia poprawek przysługuje wnioskodawcy i członkom Zgromadzenia Narodowego;
3) Poprawki można składać pomiędzy I i II czytaniem;
4) Jeżeli nie ma żadnych poprawek, nie ma III czytania i głosowanie nad finalną wersją projektu następuje w II czytaniu;
5) Zgromadzenie Narodowe uchwala projekty ustaw zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych.
3. Etap postparlamentarny:
1) uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe projekt podpisuje i ogłasza Elektor Państwa Suderlandzkiego w czasie 3 dni od zakończenia głosowania;
2) Elektor Państwa Suderlandzkiego może skierować projekt do Sądu Najwyższego w celu zbadania konstytucyjności ustawy;
3) Jeżeli w danym terminie Elektor Państwa Suderlandzkiego nie podpisze ustawy lub nie zdecyduje o losie przyjętej przez Zgromadzenie Narodowe ustawy, trafia ona do Sądu Najwyższego, który bada jej zgodność z konstytucją i w przypadku braku zastrzeżeń staje się ona aktem prawnym.
§ 42
Rozporządzenia wydają członkowie komitetu wykonawczego i Elektor Państwa Suderlandzkiego w celu uzupełnienia lub wykonania prawa wynikającego z obowiązujących ustaw.
§ 43
Uchwały:
1) Uchwały są przyjmowane przez Zgromadzenie Narodowe w przyspieszonym trybie legislacyjnym;
2) Przyspieszony tryb legislacyjny rozumie się jako jedno czytanie, przed którym można złożyć poprawki;
3) Prawo do składania projektów uchwał przysługują członkom Komitetu Wykonawczego i deputowanym Zgromadzenia Narodowego.
§ 44
Dyrektywy:
1) Akt prawny o mocy uchwały;
2) Mogą być wydawane tylko podczas trwania stanu nadzwyczajnego;
3) Prawo do wydawania dyrektyw przysługuje Naczelnemu Wodzowi Sił Zbrojnych i Elektorowi Państwa Suderlandzkiego.
§ 45
1) Umowy międzynarodowe są aktami prawnymi wiążącymi Państwo Suderlandzkie oraz inny twór państwowy na zasadach zawartych w treści umowy;
2) Umowy międzynarodowe zyskują moc prawną wraz z podpisaniem ich przez Elektor Państwa Suderlandzkiego oraz upoważnionego do tego przedstawiciela drugiej strony.
§ 46
Zgromadzenie Narodowe w konsultacji z Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych może zdecydować o wejście w stan wojny z innym państwem.
§ 47
Referendum:
1) Ogłasza Elektor Państwa Suderlandzkiego;
2) Referendum jest wiążące przy frekwencji minimum 30%.

Część ósma: Infrastruktura Państwa
§ 48
Za infrastrukturę Państwa uznaje się:
1) Forum;
2) Bank Państwowy;
3) Oficjalny czat państwowy;
4) Pozostałe strony państwowe.
§ 49
Funkcję administracyjną na forum pełni Elektor Państwa Suderlandzkiego, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, Prezes Sądu Najwyższego, Naczelny Wódz Sił Zbrojnych.
§ 50
Za stronę banku odpowiada osoba, której Zgromadzenie Narodowe powierzyła pieczę nad gospodarką Państwa.
§ 51
Pozostałe elementy infrastruktury państwa są regulowane przez inne akty prawne.

Część dziewiąta: Stany Nadzwyczajne
§ 52
Stan wyjątkowy:
1) Wprowadzany jest w przypadku awarii forum, bądź zagrożenia stabilności Państwa;
2) Ogłasza go Elektor Państwa Suderlandzkiego na podstawie decyzji Zgromadzenia ;
3) Na czas wprowadzenia stanu wyjątkowego zawiesza się prawa i wolności obywatelskie oraz wybory;
4) Na czas stanu wyjątkowego zawiesza się funkcjonowanie Zgromadzenia Narodowego, zaś jego kompetencje przekazywane są Elektorowi Państwa Suderlandzkiego;
5) Elektor Państwa Suderlandzkiego i Naczelny Wódz Sił Zbrojnych mogą na czas trwania Stanu Wyjątkowego wydawać dyrektywy;
6) Stan wyjątkowy można ogłosić na okres nie dłuższy niż 28 dni, z możliwością pojedynczego przedłużenia o maksymalnie 14 dni.
§ 53
Stan klęski:
1) Może zostać wprowadzony w przypadku nieaktywności urzędników państwowych lub problemów technicznych z infrastrukturą państwa;
2) Na czas klęski organy państwowe zawieszają działalność;
3) Stan klęski trwa do momentu zażegnania problemu;
4) W przypadku gdy stanu klęski nie uchyli Elektor Państwa Suderlandzkiego, czyni to Prezes Sądu Najwyższego.

Część dziesiąta: Postanowienia ogólne
§ 54
1) Obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego jest jedno i jednolite;
2) Szczegółowe warunki nabywania i utraty obywatelstwa określa ustawa.
§ 55
1) Jednostki administracyjne powołuje się w celu spełnienia potrzeb kulturalnych i społecznych ludności;
2) Administracja Państwa opiera się na regionalnym systemie administracyjnym. Regiony dzielą się na Hrabstwa, Hrabstwa na dystrykty.
§ 56
Stolicą Państwa Suderlandzkiego jest Deliland.
§ 57
1) Kolorami Państwa Suderlandzkiego to: żółty, biały i czerwony;
2) Godło, Flaga i pozostałe symbole państwowe określa w dokładny sposób ustawa.

Część jedenasta: Rewizja Konstytucji
§ 58
Inicjatywę rewizji posiada grupa pięciu obywateli, dwóch deputowanych oraz Naczelny Wódz Sił Zbrojnych.
§ 59
Rewizja Konstytucji może dotyczyć ustawy zasadnicznej w częściach: Drugiej, Trzeciej, Czwartej, Piątej i Szóstej.
§ 60
Projekt nowelizacji przechodzi proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Elektor Państwa Suderlandzkiego przed zatwierdzeniem nowelizacji może ogłosić referendum ogólnokrajowe w tej sprawie.
§ 61
Zmiana konstytucji:
1) Projekt zmiany konstytucji może przygotować grupa siedmiu obywateli, trzech deputowanych oraz Naczelny Wódz Sił zbrojnych;
2) Projekt zmiany konstytucji przechodzi przez proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Przed zdecydowaniem o dalszym losie zmiany Konstytucji, Elektor Państwa Suderlandzkiego może ogłosić referendum ogólnokrajowe.

Część Dwunasta: Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§ 62
Konstytucja wchodzi w życie dzień po jej uchwaleniu.
§ 63
1)Wszystkie Części niniejszej konstytucji (deklaracja, artykuły podstawowe i postanowienia szczegółowe) są ważne jako całość;
2) Interpretacja poszczególnych postanowień niniejszej konstytucji opiera się na duchu całości i zasadach, na których jest oparta;
3) Interpretacja i stosowanie wszystkich innych przepisów porządku prawnego musi być zawsze zgodne z Konstytucją.
§ 64
Z dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji, Uchwała Konstytucyjna z dnia 7 września przestaje obowiązywać.
§ 65
W przeciągu 14 dni od wejścia w życie konstytucji w Państwie Suderlandzkim muszą się odbyć wybory do Zgromadzenia Narodowego i wybory na Sędziego Sądu Najwyższego
§ 66
Senatorowie XIV Kadencji pełnią swój urząd do ogłoszenia wyników wyborów do Zgromadzenia Narodowego kontynuują swoją kadencję pełniąc ten sam zakres obowiązków jaki obowiązuje Zgromadzenie Narodowe.
§ 67
Naczelnik Państwa, ustanowiony Uchwałą Konstytucyjną z dnia 7 września, pełni swoją funkcję do momentu wybrania Elektor Państwa Suderlandzkiego.
§ 68
Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych pozostaje osoba, która została nim wybrana na mocy Uchwały Konstytucyjnej z dnia 7 września.
§ 69
Członkowie dotychczasowego komitetu wykonawczego pełnią swoją funkcję, do czasu obrania nowych osób na te stanowiska przez Zgromadzenie Narodowe.
§ 70
Prezesem Sądu Najwyższego do wybrania do momentu wybrania nowego, pełni obywatel pełniący dotychczasowo tę funkcję.
§ 71
Osoby, które przeprowadziły rewolucję 7 września 2019 roku nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za działania podjęte w trakcie rewolucji oraz w momencie obowiązywania Uchwały Konstytucyjnej  z dnia 7 września.
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#15
Poprawki

1. Wykreślić punkt 3. z art. VIII.

2. Zamienić "Komitet Wykonawczy" na "Radę Ministrów".

3. Wykreślić §16 3).

4. Zamienić brzmienie §47 2) na " Referendum jest wiążące bez względu na frekwencję."

5. Zamienić brzmienie §57 1) na "Barwami narodowymi Państwa Suderlandzkiego są: żółć, biel i czerwień."
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#16
Moje ostatnie poprawki:·         Poddać pod debatę nazwę Kanclerza Państwa Suderlandzkiego, ze względu na jego negatywną rolę w historii kraju.
·         Wraz z tym po uporządkowaniu tego, poprawione zostaną błędy w nazewnictwie, które można po drodze spotkać
·         Wykreślenie punktu 3 artykułu 6 ustawy o władzy wykonawczej
·         Do art. 5 ustawy o obywatelstwie dodać punkt o treści: „Wolności myśli, sumienia i światopoglądu”
Norbert Byfyj - Wiceelektor, Deputowany, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów,  Doktor Hab. Chemii


Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoZłota Odznaka „W Służbie Oświaty”Oznaka Obywatelska
Odpowiedz
Topic Options