Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Pakiet ustaw konstytucyjnych
#1
W związku z przyjęciem przez senat pakietu ustaw prawa konstytucyjnego składam je tutaj do podpisania.Cytat: napisał(a):DEKLARACJA REWOLUCYJNA
 
My,  
NARÓD SUDERLANDZKI  
Pragnąc Pokoju i Trwałości w naszej wspólnocie,  
Porzucając zło minionych lat tak jak wyrywa się chwasty,  
Patrząc dumnie w przyszłość,  
Wiernie podążając za zasadami,  
NARODOWEJ REWOLUCJI,  
W potrzebie ugruntowania  
Porządku i suwerenności Narodu  
Jako Wielka Wspólnota Ducha i Wartości,  
ustanawiamy nowy  
REŻIM POLITYCZNY,  
Zawarty w niniejszej deklaracji oraz ustawach,  
jako prawo fundamentalne Państwa Suderlandzkiego  
Będącym Polityczną Organizacją Narodu.  
  

Państwo Suderlandzkie odwołując się do motywów i potrzeb, które były powodem NARODOWEJ REWOLUCJI z dnia 7 września 2019 roku, jest państwem funkcjonującym na podstawie niniejszej Deklaracji Rewolucjnej oraz ustawach regulujących i ustanawiających:
 
Istnienie i funkcjonowanie władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, władzy sądowniczej; 
Prawa i obowiązki obywatelskie oraz pojęcie obywatelstwa; 
Nową hierarchię prawną i proces legislacyjny; 
Zasady utrzymania bezpieczeństwa Państwa Suderlandzkiego; 
Funkcjonowanie Suderlandzkich Sił Zbrojnych. 

Państwo Suderlandzkie jest państwem autorytarnym, unitarnym zcentralizowanym, z systemem gospodarczym funkcjonującym na zasadach kapitalizmu państwowego. Naród Suderlandzki jest zobowiązany do kolektywnej współpracy na rzecz budowy lepszego, wspólnego dobra, jakim jest państwo oraz działania w myśl zasady “Wszystko dla państwa, nic bez państwa, nic przeciw państwu”.  
Niech Bóg błogosławi Suderland! 
Cytat: napisał(a):USTAWA  
O WŁADZY USTAWODAWCZEJ 
 
ROZDZIAŁ I 
ZASADY OGÓLNE
 


Art. 1. Ustawa o władzy ustawodawczej reguluje zasady funkcjonowania organów władzy ustawodawczej. 

Art. 2. Organ władzy ustawodawczej zwie się Zgromadzeniem Narodowym, a jego członkowie Deputowanymi. 

ROZDZIAŁ II 
SKŁAD ZGROMADZENIA NARODOWEGO 

Art. 3. Skład Zgromadzenia Narodowego: 
1) Zgromadzenie Narodowe składa się z 5 Deputowanych. 
2) Skład Zgromadzenia Narodowego może ulec zmianie według procedury zawartej w artykule 5. niniejszej ustawy. 

[size=undefined]Art. 4. Wybieranie Deputowanych Zgromadzenia Narodowego: [/size]
1) W skład Zgromadzenia Narodowego stałe miejsce posiadają Karl von Schwarzengrau, Norbert Byfyj i Ferdynand Dugosz. 
2) Stały Deputowany Zgromadzenia Narodowego może zrzec się mandatu. 
3) Pozostali Deputowani wyłaniani są z nominacji stałych Deputowanych Zgromadzenia Narodowego.  
4) Deputowany nominowany może zostać również odwołany decyzją stałych Deputowanych Zgromadzenia Narodowego. 
5) Deputowany nominowany może w każdej chwili zrzec się mandatu.  

Art. 5. Uchwałą pełnego składu Zgromadzenia Narodowego można zwiększyć stan osobowy Zgromadzenia Narodowego do 7 Deputowanych. 

Art. 6. Na swoim pierwszym posiedzeniu w Zgromadzeniu Narodowym deputowany składa następujące zobowiązanie: „Przysięgam, że jako Deputowany Zgromadzenia Narodowego, będę lojalny wobec Państwa Suderlandzkiego. Będę przestrzegał jego praw i wypełnię swój mandat zgodnie z moją najlepszą wiedzą i sumieniem, z korzyścią dla narodu i państwa.”. 

ROZDZIAŁ III 
ZADANIA ZGROMADZENIA NARODOWEGO 


Art. 7. Zgromadzenie Narodowego obraduje w trybie sesyjnym.  
Art. 8. Sesje Zgromadzenia Narodowego są zwoływane przez Elektora Państwa Suderlandzkiego, bądź jego zastępcę - Wiceelektora Państwa Suderlandzkiego. 
 

Art. 9. Jawność Sesji Zgromadzenia Narodowego: 
1) Sesje Zgromadzenia Narodowego są z reguły jawne. 
2) Sesje tajne mogą się odbywać tylko gdy zgodę wyrazi co najmniej połowa członków Zgromadzenia. 
 
Art. 10. Do zadań Zgromadzenia Narodowego należy: 
1) Wybieranie i odwoływanie Elektora Państwa Suderlandzkiego i Wiceelektora Państwa Suderlandzkiego; 
2) Ustalanie linii politycznej państwa; 
3) Tworzenie i uchwalanie aktów prawnych; 

4) Zatwierdzanie decyzji o wprowadzaniu stanów wyjątkowych; 
4) Udzielanie wotum zaufania lub wotum nieufności Ministrom Rady Elektorskiej. 

 
Art. 11. Deputowani Zgromadzenia Narodowego są zobowiązani do działania na rzecz dobra i racji stanu państwa. Jeśli ich działania będą sprzeczne z naczelnymi zasadami Deklaracji Rewolucyjnej oraz obowiązujących aktów prawnych, ponoszą odpowiedzialność karną. 


ROZDZIAŁ IV 
PRZEPISY KOŃCOWE 

Art. 12.  
1) Obecni Senatorowie są zobowiązani do złożenia deklaracji w przeciągu tygodnia od wejścia w życie niniejszej ustawy, czy są zdecydowani do kontynuowania pracy jako Deputowany Zgromadzenia Narodowego.  
2) Senator, który zrezygnuje z pełnienia funkcji Deputowanego lub nie złoży deklaracji, zostaje automatycznie odsunięty od pełnienia funkcji i stali Deputowani Zgromadzenia Narodowego są zobowiązani do wybrania zastępcy. 
[size=undefined]
Art. 13. Ustawa o Władzy Ustawodawczej wchodzi w życie wraz z ustanowieniem Pakietu Prawa Konstytucyjnego. [/size]

 [quote pid='25690' dateline='1575129498']


USTAWA  
O WŁADZY WYKONAWCZEJ 

ROZDZIAŁ I 
ZASADY OGÓLNE
 


Art. 1. Ustawa o władzy wykonawczej reguluje zasady funkcjonowania organów władzy wykonawczej. 

Art. 2. Władza wykonawcza jest reprezentowana przez organ Elektora Państwa Suderlandzkiego oraz Rady Elektorskiej. 

ROZDZIAŁ II 
ELEKTOR PAŃSTWA SUDERLANDZKIEGO 

Art. 3. Elektorem Państwa Suderlandzkiego może zostać tylko Deputowany Zgromadzenia Narodowego. 

Art. 4. Elektor Państwa Suderlandzkiego jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe większością bezwzględną głosów przy obecności większości Deputowanych. 

Art. 5. Kadencja Elektora Państwa Suderlandzkiego jest nieograniczona czasowo. 

Art. 6. Wygaśnięcie kadencji może nastąpić poprzez: 
1) Dobrowolną dymisję; 
2) Odwołanie przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów przy obecności większości Deputowanych; 
3) Impeachment. 

Art. 7. Prawa i obowiązki Elektora Państwa Suderlandzkiego: 
1) Reprezentowanie państwa na zewnątrz. Negocjowanie umów międzynarodowych, które wymagają ratyfikacji przez Zgromadzenie Narodowe; 
2) Przyjmowanie i wyznaczanie posłańców dyplomatycznych; 
3) Zwoływanie, przewodzenie i zamykanie sesji Zgromadzenia Narodowego; 
4) Możliwość składania Zgromadzeniu Narodowemu sprawozdania dotyczącego stanu Państwa wraz z zaleceniami działań uznanych za konieczne i celowe, mających na celu poprawę; 

5) Może pełnić funkcje kierownicze w Radzie Elektorskiej; 
6) Przyznawanie odznaczeń, chyba że upoważni do tego inny organ i udziela zgody obywatelom Państwa Suderlandzkiego do akceptacji zagranicznych odznaczeń i tytułów; 
7) Przyznawanie obywatelom Państwa Suderlandzkiego tytułów naukowych,  

8) Patronowanie inicjatywom obywatelskim; 
9) Stanie na straży kultury, działanie na rzecz utrzymania i poszerzenia dorobku kulturowego Państwa Suderlandzkiego; 

10) Powoływanie Ministrów do Rady Elektorskiej, którzy muszą otrzymać wotum zaufania od Zgromadzenia Narodowego. 

Art. 8. Elektor Państwa Suderlandzkiego jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: „Ja, wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na funkcję Elektora Państwa Suderlandzkiego, uroczyście przysięgam poświęcić wszystkie swoje siły w celu wzmocnienia potęgi Państwa Suderlandzkiego, nie działać na szkodę Narodu, ani Państwa, działać na rzecz dobra wspólnego i interesu narodowego oraz wypełniać należycie wszystkie swoje obowiązki.”. 

Art. 9. Podczas nieobecności Elektora Państwa Suderlandzkiego, bądź wakatu na tym stanowisku, pełniącym obowiązki jest Wiceelektor Państwa Suderlandzkiego, któremu przysługują wszystkie prawa i obowiązki Elektora Państwa Suderlandzkiego. 

Art. 10. Proces wybierania oraz odwołania Wiceelektora Państwa Suderlandzkiego regulują te same przepisy prawa, które dotyczą procesu wybrania oraz odwołania Elektora Państwa Suderlandzkiego. 

Art. 11. Wiceelektor jest zobowiązany do złożenia przysięgi o treści: “Ja, mianowany przez Zgromadzenie Narodowe na funkcję Wiceelektora Państwa Suderlandzkiego, przysięgam wypełniać swoje obowiązki, należycie i godnie zastępować Elektora Państwa Suderlandzkiego w Jego obowiązkach kiedy zajdzie taka potrzeba oraz nie działać na szkodę państwa, ani Narodu.” 
 
ROZDZIAŁ III 
RADA KANCLERSKA 

Art. 12. Rada Elektorska jest organem władzy wykonawczej, którego nadrzędnym celem jest wypełnianie zaleceń Zgromadzenia Narodowego, Elektora Państwa Suderlandzkiego oraz aktów prawnych w organie aparatu państwowego, za który odpowiada. 

Art. 13. Członkowie Rady Elektorskiej są nazywani Ministrami. 

Art. 14. Rada Elektorska składa się z: 
1) Elektora Państwa Suderlandzkiego; 
2) Ministrów: 
A) Ministra Spraw Zagranicznych; 
B) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 
C) Ministra Kultury i Oświaty; 
D) Ministra Gospodarki i Finansów;
E) Ministra Spraw Wojskowych i Bezpieczeństwa Narodowego. 

Art. 15. Ministrem może zostać każdy obywatel Państwa Suderlandzkiego. 

Art. 16. Ministrem Spraw Wojskowych i Bezpieczeństwa Narodowego może być tylko Naczelny Wódz Sił Zbrojnych. 

Art. 17. Proces wybierania Ministrów Rady Elektorskiej: 
1) Ministrów Rady Elektorskiej przedstawia Elektor Państwa Suderlandzkiego przed Zgromadzeniem Narodowym na następnej sesji od objęcia pełnionej funkcji. 
2) Zgromadzenie Narodowe udziela wotum zaufania większością bezwzględną głosów przy obecności większości Deputowanych. 
3) Jeśli Zgromadzenie Narodowe nie udzieli wotum zaufania, Elektor Państwa jest zobowiązany do przedstawienia kolejnych Ministrów Rady Elektorskiej na następną sesję; proces ten trwa do skutku. 
4) Do momentu wybrania Ministrów, ich funkcje pełni Elektor Państwa Suderlandzkiego z wyjątkiem funkcji Ministra Spraw Wojskowych i Bezpieczeństwa Narodowego. 
5) Elektor Państwa Suderlandzkiego może mianować siebie Ministrem w jednym lub większej ilości istniejących resortów. 
6) Jedna osoba może pełnić kilka funkcji ministerialnych.  

Art. 18. Odwołanie Ministra Rady Elektorskiej odbywa się poprzez udzielenie mu wotum nieufności przez Zgromadzenie Narodowe większością bezwzględną głosów przy obecności większości Deputowanych. 

Art. 19. W wypadku wygaśnięcia kadencji Elektora Państwa Suderlandzkiego, wygasają kadencje wszystkich Ministrów z wyjątkiem Ministra Spraw Wojskowych i Bezpieczeństwa Narodowego. 

ROZDZIAŁ IV 
PRZEPISY KOŃCOWE 

Art. 20. Naczelnik Państwa pełni funkcję Elektora Państwa Suderlandzkiego do momentu wybrania Elektora. 

Art. 21. Obecni kierownicy resortów wchodzący w skład Komitetu Wykonawczego; pełnią swoje funkcje kierownicze do momentu wyboru nowego Elektora Państwa Suderlandzkiego 

 Art. 22. Ustawa o Władzy Wykonawczej wchodzi w życie wraz z ustanowieniem Pakietu Prawa Konstytucyjnego. [/quote]

Cytat: napisał(a):USTAWA 
O WŁADZY SĄDOWNICZEJ 

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 1. Ustawa o władzy sądowniczej reguluje kwestie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Państwie Suderlandzkim. 

Art. 2. W Państwie Suderlandzkim istnieją dwa rodzaje Sądów - Trybunał Stanu oraz Wojskowy Sąd Generalny. 

ROZDZIAŁ II 
TRYBUNAŁ STANU 

Art. 3. Trybunał Stanu jest organem władzy sądowniczej, w skład którego wchodzą: 
1) Kanclerz Państwa Suderlandzkiego; 
2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; 
3) Wybrany przez Zgromadzenie Narodowe obywatel Państwa Suderlandzkiego większością bezwzględną głosów przy obecności większości Deputowanych na czas nieokreślony. 

Art. 4. Zadania Trybunału Stanu:  
1) Ocenianie zgodności z prawem konstytucyjnym aktów prawnych; 
2) Wydawanie wyroków w imieniu Państwa Suderlandzkiego; 
3) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami; 
4) Rozpatrywanie wniosków wniesionych na wokandę przez obywateli. 

Art. 5. W przypadku gdy Trybunał Stanu ma prowadzić rozprawę, w której stroną jest jeden z członków Trybunału Stanu, zostaje on zawieszony do momentu wydania wyroku przez pozostałych członków organu. 

ROZDZIAŁ III 
WOJSKOWY SĄD GENERALNY 

Art. 6. Wojskowym Sądem Generalnym zarządza Naczelny Wódz Sił Zbrojnych. 

Art. 7. Naczelny Wódz Sił Zbrojnych wydaje wyroki w sprawach dotyczących obywateli pełniących funkcję Żołnierza Suderlandzkich Sił Zbrojnych bazując na Wojskowym Kodeksie Karnym ustanowionym 10 września 2019 roku poprzez rozporządzenie Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych 1/10/09/2019. 

ROZDZIAŁ IV 
PRZEPISY KOŃCOWE
 


Art. 8. Ustawa o Władzy Sądowniczej wchodzi w życie wraz z ustanowieniem Pakietu Prawa Konstytucyjnego.
Norbert Byfyj - Wiceelektor, Deputowany, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów,  Doktor Hab. Chemii


Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoOznaka Obywatelska Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”
Odpowiedz
#2
Cytat: napisał(a):USTAWA 
O SIŁACH ZBROJNYCH 

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 1. Ustawa reguluje kwestie funkcjonowania Suderlandzkich Sił Zbrojnych oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe. 

Art. 2. Ustawa reguluje proces wybrania i odwołania Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych. 

ROZDZIAŁ II 
NACZELNY WÓDZ SIŁ ZBROJNYCH 


Art. 3. Wybieranie Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych: 
1)Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych wybiera Zgromadzenie Narodowe na pierwszej sesji Zgromadzenia Narodowego od momentu wejścia w życie Pakietu Prawa Konstytucyjnego, bądź rezygnacji dotychczasowego Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych. 
2) Naczelnym Wodzem zostaje najwyższy stopniem wojskowym obywatel Państwa Suderlandzkiego, który zgłosił chęć objęcia tej funkcji. 
3) Naczelny Wódz Sił Zbrojnych zostaje wybrany przez Zgromadzenie Narodowe większością bezwzględną głosów przy obecności większości Deputowanych. 
4) Naczelny Wódz Sił Zbrojnych może zostać odwołany ze swojej funkcji poprzez impeachment lub dobrowolną rezygnację. 

Art. 4. Zadania Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych: 
1) Pełni funkcję administracyjną w sprawach wojskowych; 
2) Mianuje i degraduje żołnierzy; 
3) Dowodzi wszystkimi rodzajami Sił Zbrojnych; 
4) Mianuje i odwołuje dowódców jednostek wojskowych; 
5) Jest specjalnym członkiem Rady Kanclerskiej jako Minister Spraw Wojskowych i Bezpieczeństwa Narodowego; 

6) Zarządza Wojskowym Sądem Generalnym; 
7) Ustala tożsamość Suderlandzkich Sił Zbrojnych. 

ROZDZIAŁ III 
SUDERLANDZKIE SIŁY ZBROJNE
 


Art 5. Skład Suderlandzkich Sił Zbrojnych: 
1) Suderlandzkie Siły Zbrojne składają się z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej; 
2) Żołnierzami Suderlandzkich Sił Zbrojnych są: 
A) Obywatele Państwa Suderlandzkiego będący żołnierzami zawodowi oraz żołnierze poborowymi; 
B) Nie-obywatele Państwa Suderlandzkiego z zastrzeżeniem, że mogą pełnić służbę tylko w oddziałach kolonialnych zwanych Legionami Nordackimi, wchodzącymi tylko w skład Wojsk Lądowych.  

Art. 6. Siły Zbrojne Państwa Suderlandzkiego są niezależne od któregokolwiek z konstytucyjnych organów władzy. 

Art. 7. Tożsamość oraz kierunek działania Sił Zbrojnych określa Naczelny Wódz Sił zbrojnych. 

Art. 8. Siły Zbrojne: 
1) Stoją na straży utrzymania porządku rewolucji 7 września; 
2) Bronią granic, niepodległości i suwerenności Państwa Suderlandzkiego; 

3) Prowadzą działania zaczepne oraz operacje ofensywne na terenie poza granicami celem zabezpieczenia interesów zewnętrznych Państwa Suderlandzkiego; 
4) Uczestniczą w misjach zagranicznych; 
5) Chronią obywateli i organów władzy w sytuacji zagrożenia; 
6) Stoją na straży prawa i pokoju. 


ROZDZIAŁ IV 
PRZEPISY KOŃCOWE 

Art. 9. Fabularne aspekty funkcjonowania Sił Zbrojnych oraz Służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne są zawarte w ustawach. 

Art. 10. Do momentu wybrania nowego Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych funkcję tę pełni dotychczasowy Naczelny Wódz Sił Zbrojnych. 

Art. 11. Ustawa o Siłach Zbrojnych wchodzi w życie wraz z ustanowieniem Pakietu Prawa Konstytucyjnego. 
Cytat: napisał(a):USTAWA 
O OBYWATELSTWIE PAŃSTWA SUDERLANDZKIEGO 

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 


Art. 1. Ustawa reguluje proces uzyskania i utraty obywatelstwa Państwa Suderlandzkiego. 


Art. 2. Ustawa reguluje prawa i obowiązki obywatela Państwa Suderlandzkiego. 

ROZDZIAŁ II
OBYWATELSTWO 

Art. 3. Obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego może uzyskać osoba, która: 
1) przebywa na terenie państwa nie mniej niż 5 dni; 
2) nie jest karana lub ścigana przez suderlandzkie prawo; 
3) publicznie nie dopuściła się przed przyjazdem do Państwa Suderlandzkiego działań szkodzących wizerunkowi Suderlandu lub poniżania jego obywateli; 
4) nie posiada obywatelstwa innej mikronacji lub nie utożsamia się z organizacją nawiązującą do struktur państw mikronacyjnych; 
5) obywatel innej mikronacji, jeśli między Państwem Suderlandzkim, a inną mikronacją doszło do zawarcia traktatu, który upoważnia do uzyskania obywatelstwa. 


Art. 4. Organem odpowiedzialnym za nadanie obywatelstwa jest Elektor Państwa Suderlandzkiego oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

ROZDZIAŁ III 
PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELA
 


Art. 5. Obywatelowi Państwa Suderlandzkiego przysługuje prawo do: 
1) Własności prywatnej; 
2) Swobody w działalności gospodarczej; 
3) Tworzenia i korzystania z dorobku kulturalnego; 
4) Słusznych warunków pracy i wynagrodzenia; 
5) Otrzymania wykształcenia; 
6) Złożenia petycji w dowolnym organie władzy publicznej. 


Art. 6. Do obowiązków obywatela Państwa Suderlandzkiego należą: 
1) Bezwzględna lojalność wobec Państwa Suderlandzkiego, przestrzeganie prawa; 
2) Płacenia podatków i opłat publicznych; 
3) Obrona państwa oraz jego porządku. 


ROZDZIAŁ IV 
PRZEPISY KOŃCOWE
 


Art. 7. Przepisy dotyczące obywateli posiadających kilka obywatelstw: 
1)Obywatele Państwa Suderlandzkiego posiadający obywatelstwo innego państwa lub struktury mikronacyjnej utożsamiającej się z państwem, są zobowiązani do zrezygnowania z obywatelstwa w przeciągu 7 dni od wejścia w życie ustawy jeśli są zainteresowani dalszym posiadaniem obywatelstwa Państwa Suderlandzkiego. 
2)Jeśli obywatel posiadający więcej obywatelstw niż suderlandzkie, w przeciągu 7 dni nie zrezygnuje z obywatelstwa nie będącego obywatelstwem Państwa Suderlandzkiego, jego obywatelstwo wygasa automatycznie. 

Art. 8. Ustawa o Obywatelstwie Państwa Suderlandzkiego wchodzi w życie wraz z ustanowieniem Pakietu Prawa Konstytucyjnego. 

Cytat: napisał(a):USTAWA  
O PRAWODAWSTWIE  

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 1. Ustawa o prawodawstwie reguluje kwestie procesu legislacyjnego oraz hierarchii aktów prawnych. 

Art. 2. Ustawa reguluje proces nowelizacji ustaw wchodzących w skład pakietu prawa konstytucyjnego. 

Art. 3. Ustawa reguluje przebieg referendum. 

ROZDZIAŁ II 
PROCES LEGISLACYJNY
 


Art. 4.Inicjatywa Ustawodawcza: 
1)Inicjatywa ustawodawcza należy do Deputowanych Zgromadzenia Narodowego, Ministrów lub grupy złożonej z co najmniej trzech obywateli; 
2)Projekty są składane do Elektora Państwa Suderlandzkiego. 

Art. 5. Etap Parlamentarny: 
1) Projekty ustaw rozpatruje Zgromadzenie Narodowe w trzech Czytaniach; 
2) Prawo do wnoszenia poprawek przysługuje wnioskodawcy i Deputowanym Zgromadzenia Narodowego;

3) Poprawki można składać pomiędzy I i II czytaniem; 
4) Jeżeli nie ma żadnych poprawek, nie ma III czytania i głosowanie nad finalną wersją projektu następuje w II czytaniu; 
5) Zgromadzenie Narodowe uchwala projekty ustaw zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych. 

Art. 6. Etap postparlamentarny: 
1) Uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe projekt podpisuje i ogłasza Elektor Państwa Suderlandzkiego w czasie 3 dni od zakończenia głosowania; 
2) Elektor Państwa Suderlandzkiego może skierować projekt do Trybunału w celu zbadania konstytucyjności ustawy; 
3) Jeżeli w danym terminie Elektor Państwa Suderlandzkiego nie podpisze ustawy lub nie zdecyduje o losie przyjętej przez Zgromadzenie Narodowe ustawy, trafia ona do Trybunału, który bada jej zgodność z konstytucją i w przypadku braku zastrzeżeń staje się ona aktem prawnym. 

ROZDZIAŁ III 
INNE AKTY PRAWNE 

Art. 7. Rozporządzenia:  
1) Wydają je Ministrowie Rady Elektorskiej oraz Elektorskiej Państwa Suderlandzkiego. 
2) Celem uzupełnienia lub wykonania prawa wynikającego z obowiązujących ustaw. 

Art. 8. Dyrektywy: 
1) Akt prawny o mocy uchwały; 
2) Mogą być wydawane tylko podczas trwania stanu nadzwyczajnego; 
3) Prawo do wydawania dyrektyw przysługuje Naczelnemu Wodzowi Sił Zbrojnych i Elektorowi Państwa Suderlandzkiego. 

Art. 9. Uchwały: 
1) Uchwały są przyjmowane przez Zgromadzenie Narodowe w przyspieszonym trybie legislacyjnym; 
2) Przyspieszony tryb legislacyjny rozumie się jako jedno czytanie, przed którym można złożyć poprawki; 
3) Prawo do składania projektów uchwał przysługują Radzie Kanclerskiej i Deputowanym Zgromadzenia Narodowego. 

Art. 10. Umowy międzynarodowe: 
1) Umowy międzynarodowe są aktami prawnymi wiążącymi Państwo Suderlandzkie oraz inny twór państwowy na zasadach zawartych w treści umowy; 
2) Umowy międzynarodowe zyskują moc prawną wraz z podpisaniem ich przez Kanclerza Państwa Suderlandzkiego oraz upoważnionego do tego przedstawiciela drugiej strony. 

ROZDZIAŁ IV 
REFERENDUM
 
 

Art. 11. Referendum ogłasza Elektor Państwa Suderlandzkiego w sprawie uznanej za szczególnie ważną. 

Art. 12. Wyniki referendum uznane są za wiążące bez względu na frekwencję. 

Art. 13. Referendum trwa 48 godzin. 

ROZDZIAŁ V 
NOWELIZACJA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
 


Art. 14. Inicjatywę nowelizacji prawa konstytucyjnego posiada grupa pięciu obywateli, dwóch Deputowanych Zgromadzenia Narodowego oraz Naczelny Wódz Sił Zbrojnych. 

Art. 15. Nowelizacja prawa konstytucyjnego dotyczy wszystkich aktów prawnych wchodzących w skład prawa konstytucyjnego z wyjątkiem Deklaracji Rewolucyjnej. 


Art. 16. Projekt nowelizacji przechodzi proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Elektor Państwa Suderlandzkiego przed zatwierdzeniem nowelizacji może ogłosić referendum ogólnokrajowe w tej sprawie. 

Art. 17. Zmiana prawa konstytucyjnego: 

1) Za zmianę prawa konstytucyjnego rozumie się przygotowanie projektu nie związanego z obecnie obowiązującym. 
2) Projekt zmiany prawa konstytucyjnego może przygotować grupa siedmiu obywateli lub trzech Deputowanych Zgromadzenia Narodowego. 
3) Projekt zmiany prawa konstytucyjnego przechodzi przez proces legislacyjny jak zwykła ustawa. Przed zdecydowaniem o dalszym losie zmiany Konstytucji, Elektor Państwa Suderlandzkiego może ogłosić referendum ogólnokrajowe. 

 
Rozdział VI 
PRZEPISY KOŃCOWE
 


Art. 18. Ustawa o Prawodawstwie wchodzi w życie wraz z ustanowieniem Pakietu Prawa Konstytucyjnego. 

Cytat: napisał(a):USTAWA  
O BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA SUDERLANDZKIEGO 

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 1. Ustawa reguluje czym jest infrastruktura państwa. 

Art. 2. Ustawa określa komu przysługuje prawo administratora w obiektach zaliczanych do infrastruktury państwowej. 

ROZDZIAŁ II 
INFRASTRUKTURA PAŃSTWA 

Art. 3. Za infrastrukturę Państwa uznaje się: 
1) Forum; 
2) Bank Państwowy; 
3) Oficjalny czat państwowy; 
4) Pozostałe strony państwowe. 
 

ROZDZIAŁ III 
PRAWO ADMINISTRATORA
 


Art. 4. Funkcję administracyjną na forum pełni Elektor Państwa Suderlandzkiego, Wiceelektor Państwa Suderlandzkiego, Naczelny Wódz Sił Zbrojnych. 

Art. 5. W przypadku gdy 1 osoba pełni dwie funkcje z wymienionych w artykule 4, może ona wyznaczyć osobę, która uzupełni skład administracyjny. Osoba ta zostaje wyznaczona poprzez rozporządzenie.  


Art. 6. Za stronę banku odpowiada Minister Spraw Gospodarki i Finansów. 

Art. 7. Za czat państwowy odpowiada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

ROZDZIAŁ IV 
PRZEPISY KOŃCOWE
 


Art. 8. Ustawa o Bezpieczeństwie Państwa Suderlandzkiego wchodzi w życie wraz z ustanowieniem Pakietu Prawa Konstytucyjnego.
Norbert Byfyj - Wiceelektor, Deputowany, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów,  Doktor Hab. Chemii


Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoOznaka Obywatelska Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”
Odpowiedz
#3
Ja Norbert Byfyj, Naczelnik Państwa Suderlandzkiego, na mocy Uchwały Konstytucyjnej z dnia 7 września 2019 roku, decyduję się podpisać niniejszy pakiet ustaw konstytucyjnych, co jest jednoznaczne z jej podpisaniem, wraz z jej ogłoszeniem uzyskają one status wiążący dla prawa Państwa Suderlandzkiego.


Norbert Byfyj
Norbert Byfyj - Wiceelektor, Deputowany, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów,  Doktor Hab. Chemii


Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoOznaka Obywatelska Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”
Odpowiedz
Topic Options